سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
کد خبر: ۸۹۶۴۴۵۱
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶- ۲۱: ۰۹
حاج مهدی اکبری :
ايـن هيئت ها با صلابت برگزار مي شـود بـه بركت يك رهبر انديشـمند و شـجاعي اسـت كـه خودش از سلاله زهراسـت. مـا بيـش از هرچيـزي وظيفـه داریم تبعيـت از ولایت فقيه و يـاري رسـاندن بـه حضرت آقـا را بـه جوانـان هيئتي مان بياموزيم.
وقتی حاج منصور روضه حضرت زهرا (س) را می‌خواند بیشـتر دلباخته خواندن شد. همان روزی که حاجی «سرمایه محبت زهراسـت دیـن مـن» را می‌خواند. شـعری که حـاج مهدی معمـوال در پایـان ستایشـگری اش می‌خوانـد. «سـرمایه محبـت زهراسـت دین من، مـن دین خویـش را به دو دنیـا نمی‌دهـم.»

او در سـی ام تیرماه سـال ۵۷ همزمان با ولادت امام زمان (عج) در مشهد به دنیا آمد. از سـال ۷۰ تا ۷۲ شـروع به قرائت قرآن کریم کـرد و از سـال ۷۲ تاکنون هـم روضه خوان هیئت هاسـت. بـه نوکری حضـرت فاطمـه زهرا (س) افتخـار می‌کند و نسـبت بـه جوانان و جامعه ستایشـگری نسـل جدیـد هم اعتقـاد ویـژه‌ای دارد. بر خلاف بسـیاری بـه آن‌ها میـدان می‌دهد امـا در عین حال منتقد سـبک‌های ابداعی و برخی نوآوری‌های غلط در مداحی هم هست. از طرفی دغدغه دیده شـدن هیئت هـای مذهبی شهرسـتان‌ها را دارد و از تمرکز رسـانه‌های تبلیغـی به هیئت‌های تهران هم گلایه می‌کند. نام حاج مهدی اکبری برای جوانان هیئتی نامی آشناست و بسـیاری از این جوانان از شهرستان‌های مختلـف هر پنجشـنبه شـب به مشـهد می‌روند تا پـای روضه‌های او در هیئـت علمدار بنشـینند و از نـوای گرم او بهـره ببرند.

*دیـدگاه شـما در اوایل کار بـه مداحی چگونه بود و چه کسـانی شما را در این عرصه راهنمایی و هدایت کردند؟

در اوایـل فقط یـک روضه خوانی معمولی بود و هیچ وقـت قصد معروفیت و مشـهور شدن نداشـتم، از کودکی آرزو داشـتم روزی روی صندلی بایستم و بخوانـم و عده‌ای هم سـینه بزنند. خیلی‌ها بنده را بـرای موفقیت در این مسـیر هدایـت و راهنمایی کردنـد؛ در وهلـه اول دعای مادرم و بعـد از آن کمـک عزیـزی به نـام آقا رضـا تختی چی.

کم کم کـه وارد مراحـل عالی‌تر عرصـه مداحی شـدم، خیلی هـا در مداحی و دادن شـعر و محتـوای مقاتل و... بنـده را یـاری دادند. کلاس مداحی نرفته ام، اما ناگفته نماند به محضر اسـتادان برجسـته‌ای رسـیدم و بارهـا هـم توفیـق داشـتم در معیتشـان کسـب فیض کنم.

*شـرایط امروز شـما چقدر با زمانـی که در میان مردم شـناخته شده نبودید، فرق کرده است؟

بالاخره یک سـری محدودیت‌هایی بـه وجود میآید. حالا یـک وقتی بازیگر، هنرمنـد یـا خواننـده‌ای معروف و مشـهور می‌شـود، اما یک وقتـی مداحی که پرچمدار جریان حضرت سیدالشهداسـت بـه معروفیت و محبوبیت نزد مردم می‌رسـد، اینجا مسـئولیت سـنگین‌تر است و انسـان را محدودتـر می‌کند. بـه گونـه‌ای که بسـیاری از مـوارد مستحب برای مـداح واجـب و بسـیاری از مکروه هـا، حرام می‌شـود.


*در این شـرایط سخت و مسئولیت سـنگین مملو از محدودیت، بسـیاری دوسـت دارنـد وارد عرصـه مداحـی بشـوند؛ شـما که سال هاسـت ایـن وادی را تجربه کردیـد و بین مداحـان طراز اول کشـور جـزو بهترین هـا هسـتید، چـه معیارهایـی را بـرای این مداحان نسل جدید پیشنهاد می‌کنید؟

اعتقـاد دارم نـام مـا را روضه خـوان بگذارند بهتر اسـت، چراکـه مداحی نام بزرگی اسـت و به یدک کشـیدن آن مسـئولیت‌های سنگینی را روی دوش فـرد می‌گـذارد. بـه قـول بـزرگان ما، مـداح بـه کسـی می‌گویند کـه هنـگام روضه خواندن امـام زمـان (عج) را روبـه روی خودش ببینـد. برای مـا یـک چنین اتفاقـی نیفتاده! اگر کسـی که قصـد ورود بـه این عرصه را دارد، بـه فکـر معروفیـت باشـد بدانـد کـه معروفیـت و محبوبیـت در مداحـی تنهـا بـه امضـای حضرت زهراسـت و رسـیدن بـه ایـن جایگاه هـم نیازمنـد تلاش‌ها و مراحل خودسـازی ویژه اسـت. برخی متأسـفانه می‌آینـد و بـه بنـده میگوینـد میتوانیـم خدمت شـما برسـیم و درس پـس بدهیـم! در صورتی‌کـه بنـده خـودم شـاگردی بیـش نیسـتم بـه ایـن دوسـتان توصیـه می‌کنـم خدمـت بـزرگان مداحـی و پیرغلامان ستایشـگری اهلبیـت برسـند و از آنهـا معرفـت بـه ستایشـگری را بیاموزنـد. نـگاه صـرف به معروفیـت به نظرمن انسـان را بیشـتر از دامن معرفـت و علـم بـه ستایشـگری و اصـول مداحـی دور می‌کنـد و بـدون مقدمـه مـداح جـوان و ناپختـه را وارد حواشـی ایـن حرفـه می‌کنـد. توصیـه بنـده این اسـت که اگـر اسـتادی در شهرشـان دارنـد حتما در کلاس‌های این اسـتاد شـرکت کنند. قبـل از مداحی بیـش از هرچیزی بـه بحـث خودسـازی و اقامه نمـاز اول وقـت اهتمـام بورزنـد؛ می‌دانید اخلاق و معرفـت در هـرکاری اولویت بیشـتری دارد. شـما بهترین‌های دنیا را داشـته باشـید وقتی اخلاق نداشـته باشـید، انگار یک باطن تهی داریـد. حالا برخـورداری از این ذات حسـنه و مـکارم اخلاق ویـژه کار مـداح را در راسـتای تعمیق معنویـت جلو می‌انـدازد در غیر این صورت در بحـث روضه خوانـی و مداحـی بـا چالـش همـراه می‌کند.

*اصلا به واژه آسیب شناسـی در مداحـی اعتقاد داریـد و از نظر مهدی اکبری انحراف در مداحی وجود دارد؟

انحـراف در همـه چیـز وجـود دارد. شـیطان برای هرکسـی به شـیوه و مسـیر خـودش وارد می‌شـود و بـر او رسـوخ می‌کنـد. مـا مداحـان باید بیـش از مشـاغل و افـراد دیگر مراقبـت انجـام دهیم، چون منتسـب به حضـرت سیدالشـهدا (ع) هسـتیم. اگـر خطایـی از مـا سـر بزنـد برخـی سوءاسـتفاده گر و چالش انـداز در عرصـه دیـن، منتظـر هسـتند ایـن خطاهـا را بـا حربه‌های تبلیغـی خود برجسـته کنند و به دیـن ما ضربه بزننـد. در واقـع آسـیب و انحـراف در مداحـی و هیئت هـای مـا تبعـات سـنگینی بـرای بی دین کردن مـردم مـا دارد. از این بابت مسـئولیت ما بسـیار سخت و سـنگین اسـت. باید سـعی کنیم یک سـری مراقبت‌هایی داشـته باشـیم و پـای درس اخلاق علما بنشـینیم که بسـیار کارسـاز و راهگشاسـت. مـن خودم سـعی می‌کنم پـای منبر کسـانی را کـه قبول دارم، بنشـینم و از مواعـظ آنهـا بهـره ببرم.

*شـما که زانـو زدن پـای منبر وعـاظ تأثیرگـذار را جـزو اصول مداحـی خـود می‌دانیـد، فکـر می‌کنیـد ارتباط مـداح بـا علما چقدر میتواند به رشد و نمو ستایشگران ماکمک کند؟

بسـیاری از واعظیـن مـا سـخنان پرمحتـوا، اصولـی و عقلانی دارنـد کـه هدایتگر هسـتند و برای مداح ما کاربرد‌های بسـیار غنـی دارد. باید بدانیم میـان حـق و باطل چـه زوایـا و ابعـاد پنهانی وجـود دارد که گاهـی اوقات چه قدر فرد دچار اشـتباه محاسـباتی می‌شـود و یک عمر برای او پشیمانی دارد. اسـتفاده از بیـان راه گشـای علما و واعظیـن ما بسـیار می‌تواند برای مـردم بـه خصوص مداحـان ما مؤثر باشـد.

*دسـتمزد‌هایی کـه برخـی مداحـان می‌گیرنـد دسـتخوش تحرکات یک سـری از سـایت‌های ضد انقلاب و شـائبه‌هایی اسـت کـه در جامعـه مطـرح می‌شـود. درسـت اسـت کـه می‌گوینـد مداحان معروف دستمزد‌های هنگفتی می‌گیرند؟

دسـتمزدی کـه بـه مـا می‌دهنـد بـه آن صلـه میگوینـد. صلـه یـک نوع هدیـه اسـت کـه از زمـان امـام صـادق (ع) کـه ایشـان روضـه می‌گرفتند بـه روضه خوان هـا تعلـق میگرفـت. عـرف مداحـی و هیئـت داری ایـن اسـت کـه روضه خـوان روضه بخوانـد و وظیفه اش این اسـت کـه در روضه سیدالشـهدا (ع) کـم نگـذارد وکسـی کـه او را بـه عنـوان مسـئول هیئت دعـوت کـرده هم باید بـه وظایف خـودش عمل کنـد. اما ایـن نکته جالب اسـت که بدانید مـا می‌خوانیم و صاحب هیئت شـخص دیگری اسـت چه بـه مـا صله بدهند و چه ندهند برنده ما هسـتیم. بنده و بسـیاری از دوسـتان ایـن نگرش را داریـم، اما ایـن که مطـرح می‌شـود مداحان مـا نجومی می‌گیرنـد ایـن همان چیزی اسـت کـه سوءاسـتفاده گران به دنبـال ایجاد چالـش در هیئت‌ها و آسیب رسـاندن بـه معنویت مردم هسـتند.

*هیئـت علمـدار یکـی از هیئتهـای مطرح مشـهد اسـت که سالهاسـت شما به عنـوان مـداح این هیئـت مطرح هسـتید. فضای هیئت‌های مشـهد را چطور می‌بینید؟

هیئت علمدار از سـال ۸۱ همزمان با شـام رحلت حضرت ام البنین (س) برپا شـد؛ خوشـبختانه هیئتی‌های مـا نه ادعایـی دارند و نه هیئت مان وابسـته به جایی اسـت. خودمان بـه صورت خودجوش هزینه هـای هیئت را تأمین می‌کنیـم. خوشـحالیم کـه ایـن روز‌ها بیـش از مواقـع قبل بـه هیئت‌های شهرسـتان‌ها اهمیـت می‌دهنـد چراکه رسـانه‌ها گسـترش بیشـتری پیدا کرده انـد و روزگاری انـگار هیئت فقـط در تهران بود و بس! امـروز مداحان و وعـاظ شهرسـتان‌ها را هـم تهرانی هـا دعـوت می‌کننـد و ایـن نشـان از گسـترش هیئت هـای ما و نگاه سراسـری بـه جریـان هیئت‌های مـا دارد. توسـعه رسـانه‌های مذهبـی بـه گسـترش و توسـعه هیئتهـای مذهبـی کشـور هم کمـک می‌کند.

*خود شـما بیشـتر با چه روضه‌ای گریـه می‌کنید؟ نوحـه خاصی یا صدای کسی؟

جالـب اسـت بدانیـد اولیـن روضه‌ای کـه گوش کـردم روضه حـاج منصور ارضـی بـود که روضه حضـرت زهـرا (س) را خواندند. چون مـن خودم علاقه بسـیاری بـه روضه حزن انگیـز حضرت زهـرا (س) دارم اکثر اوقات یاد شـعر» سـرمایه محبـت زهراسـت دین من؛ مـن دیـن خویش را بـه دو دنیا نمی‌دهـم» می‌افتم.


*شما به دنبال کردن مسائل سیاسی روز اعتقاد دارید؟

حتمـا مـداح باید با روز حرکت کند و عقبت ر. از اتفاقات و مسـائل سیاسـی روز نباشـد. امـا مـا بیـش از هرچیـزی وظیفـه داریم تبعیـت از ولایت فقیه و یـاری رسـاندن بـه حضرت آقـا را بـه جوانـان هیئتی مان بیاموزیم. حال ایـن‌کار می‌توانـد در موعظـه، شـعر و نوحـه باشـد. ولایت مداری یک اصل اسـت کـه امروز نبایـد در میـان جوانان هیئتی مـا به آن بی توجهی شـود.

*بـه نظرشـما وظیفه مـداح امـروز مـا و دغدغـه امـروز مهدی اکبری چیست؟

وظیفـه مـا روشـنگری و بصیرت افزایـی اسـت و اینکه جـوان را بـا امـام حسـین (ع) رفیـق کنیـم. حقانیـت حضـرت علـی (ع) را بـه مـردم بشناسـانیم. وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه بـه مـردم بگوییـم چـرا علـی (ع) خانه نشـین شـد و نگذاریـم دوبـاره ثقیفـه‌ای تکـرار شـود و علـی (ع) خانه نشـین شـود. به جـوان بفهمانیم از یک جا شـروع کنیـد چه بهتر کـه ایـن شـروع از نماز اول وقت باشـد.

کسـی پـای منبر ما می‌نشـیند بـه او بگوییـم هیـچ کس بـرای تو پـدر و مادر نمی‌شـود حتی اگـر مانع هیئـت رفتـن تو شـدند! بـا آنهـا بدخلقـی نکنیـد و تعظیـم و تبعیت از پـدر و مـادر را هم به آنهـا بیاموزیـم. توأمان بـا این یادآوری هـا بگوییم هرچـه داریـم و ایـن هیئت‌ها با صلابت برگزار می‌شـود بـه برکت یک رهبر اندیشـمند و شـجاعی اسـت کـه خودش از سلاله زهراسـت. تنها کشـور ماسـت کـه رهبـرش روضـه فاطمیـه می‌گیـرد. وقتـی رهبرمان می‌فرماینـد بصیـرت داشـته باشـید و بر وحـدت و برادری تأکیـد دارند در عیـن حـال روضـه فاطمیـه می‌گیرنـد ایـن یـک کیاسـت و دیانـت بالقـوه‌ای اسـت کـه باید برای جوانان تبیین شود؛ جوانان مـا بیش از پیـش فـرا بگیرنـد و از آن بهـره لازم را ببرنـد. دغدغـه امـروز مهـدی اکبـری هـم ایـن اسـت کـه مسـئولیتی را کـه بـر دوش مـا گذاشـتند، بتوانیـم بـه نحـو احسـن انجـام بدهیـم و خـودم سـعی کنـم عنایتـی را کـه حضـرت سیدالشـهدا (ع) بـه مـن ارزانـی داشـته، خـراب نکنـم.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar