سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
کد خبر: ۸۹۸۷۰۲۵
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶- ۰۱: ۱۲
روایت حاج غلامرضا سازگار پیر غلام اهل بیت(ع) از روزهای مبارزه و پیروزی
یـک روز در نظام آبـاد هیئـت داشـتم کـه پلیس هـا ریختنـد و همگی گیر افتادیم اما توانسـتم خـودم را نجـات دهم. به یکـی از پلیس ها که اتفاقـا آدم خوبی هـم بود، گفتـم روضـه دارم و باید بـروم تا به مجلس برسـم؛ آن پلیس کمکم کـرد و مرا به بیـرون هدایت کـرد.
مداحـان یکـی از تاثیرگذارتریـن گروههـای مردمـی هسـتند کـه در رویدادهـای ملـی بزرگـی همچـون دوران انقلاب و دفـاع مقـدس، نقـش مهمـی را ایفـاکـرده و شـانه بـه شـانه مـردم برای رسـیدن بـه پیـروزی قـدم برداشـته اند. حـاج غلامرضا سـازگار پیرغلام اهلبیـت (ع) نیز یکـی از آن مداحانـی اسـت که نامـش به عنـوان فعال سیاسـی دوران انقلاب به چشـم می‌خـورد. او خاطـرات زیـادی از آن دوران انقلاب دارد؛ یعنـی زمانـی که ۳۵ سـال بیشـتر نداشـته و در همان سـن و سـال بـا اشـعار و صدای نابـش، بـرای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرده اسـت.

*حـاج آقـا! شـاید تاکنـون گفت: وگـوی اختصاصـی دربـاره روزهـای مبـارزه مـردم علیه رژیم ستمشـاهی نکرده ایـد از آن روز‌ها برایمـان تعریـف کنید. بـه عنوان یـک مداح چطـور بـرای انقلاب تلاش می‌کردیـد؟

هـم مـداح بـودم و هـم شـاعر، بنابرایـن خودم شـعر می‌سـاختم و خـودم هـم می‌خوانـدم. خـدا را شـکر فعالیت هایـم آنقـدر تاثیرگـذار شـده بـود که حکم ترور مرا داده بودند. سـازمان امنیـت گفته بود، هرجا سـازگار را دیدیـد، با تیـر بزنید.

*بیشترکجا‌ها می‌خواندید؟

همـه جای تهـران. در مسـاجد و حسـینیه‌ها و حتی در راهپیمایی هـا. اصلا برایـم فرقی نمی‌کـرد که چه حکمی برایم داده اند، فقط دلم می‌خواسـت انقلابمان به سـرانجام برسد.

*کدام شعرتان بیشتر از همه صدا کرد؟

آن روزی کـه سـینما رکس آبـادان را آتش زدند، شـعر من شـاه بدی هسـتم را سـروده و خواندم. در این شـعر میخوانـدم، «منـی کـه بـر شـما در سـینمای خیس آبـادان، کبـاب بی تقلـب می‌پزم از گوشـت انسـان، من شـاه بدی هسـتم» که مردم هم بـا طعنه میگفتند نه نه. این شـعر خیلی صدا کرد و مردم مـدام می‌خواندند. همچنین شـعری که در روز چهلم شـهدای میدان ژاله خواندم هـم خیلی بازخورد داشـت.


تصویری قدیمی از استاد سازگار، حاج سید حسن احمدی و حجت الاسلام سید محمود مومنی در دوران جوانی
* در چنیـن شـرایطی، هیـچ وقـت گیـر نیفتادیـد؟

یـک روز در نظام آبـاد هیئـت داشـتم کـه پلیس هـا ریختنـد و همگی گیر افتادیم، اما توانسـتم خـودم را نجـات دهم. به یکـی از پلیس‌ها که اتفاقـا آدم خوبی هـم بود، گفتـم روضـه دارم و باید بـروم تا به مجلس برسـم؛ آن پلیس کمکم کـرد و مرا به بیـرون هدایت کـرد. آن روز مثل خیلی از روز‌های دیگر، خطر از بیخ گوشم گذشـت و گیر نیفتادم.

* خاطره جالبی هم از آن دوران دارید؟

آن روزهـا پـر از خاطره اسـت که هیچ وقـت فراموش نمی‌شـود. یکـی از خاطرات خیلـی جالـب آن روزها، اتفاقـی بود کـه در اصفهان افتـاد. رفقا می‌گفتند یک روز دانشـجویان تجمـع کـرده و شـعار مرگ بر شـاه خائـن وطن فـروش می‌دادنـد کـه مسـئول نظامـی شـهر بـرای خنثی کـردن ایـن تظاهـرات، یک سـری افـراد بی سـواد و سـیاهی لشـکر را جمـع کـرده بـود تـا شـعار مخالف آنهـا بدهند امـا این افـراد نـادان در پاسخ به شـعار دانشـجویان می‌گفتند جاوید باد شاه خائـن وطن فروش! به واقع از این دسـت خاطرات کم نداریـم که ایـن خاطـرات در آن روز‌ها باعث می‌شـد لبخند به لـب انقلابیون بیاید.


*برای خودتان هم خاطره شیرینی اتفاق افتاده؟

یـک روز در بهشـت زهرا (س) درحالـی کـه مـردم مـرا بـه دوش گرفتـه بودنـد اشـعاری خواندم کـه خیلی تاثیرگـذار بـود. باتوجـه بـه اینکـه مـرا از قبـل هـم تهدیـد کـرده بودند، خیلی هـا به من گفتند، امشـب منـزل نرو، چـون حتما می‌آینـد و تـو را می‌برند. من به حرفشـان گوش نکـردم و بـه منزل رفتم. سـاعت ۱۰ حکومـت نظامـی بود امـا سـاعت ۱۲، زنگ خانه مـا را زدنـد. همسـرم با نگرانی پرسـید چه شـده؟ به ایشـان گفتم بـه خاطر شـعری که امـروز خوانـده ام، مامـوران آمده انـد مـرا ببرنـد. بـا صلـوات سـمت در رفتـم و با تـرس و نگرانـی در را بـاز کـردم. در کمال نابـاوری دیدم خبـری از مامـوران نیسـت! بلکه فقط خانـم همسـایه آمـده تا در مـورد لبـاس جدیدی که خریـده نظـر همسـرم را بپرسـد! آن شـب بـا تمـام اسـترس هایش بـه خیـر گذشـت و یک بـار دیگـر از خطر نجـات پیدا کـردم.

*حـاج آقـا! آن دوران همه مداحـان فعالیت سیاسـی داشـتند یا ایـن فعالیـت منحصر به تعداد خاصـی از مداحـان بود؟ اتفاقا برعکس، تعداد انگشـت شـماری از مداحان بودند که وارد سیاست نمی‌شدند. بیشـتر مداحان خدمت به انقلاب را وظیفه خودشـان می‌دانسـتند و با شـرکت در راهپیمایی هـا، دم می‌دادنـد و نوحـه می‌خواندنـد. خود مـن چندبـار در راهپیمایی هایـی حضور داشـتم که به تیرانـدازی ختم شـد. حتی یک بار در خیابـان طیب آن زمان، تیر دقیقا از بالای سـرم رد شـد و به دیـوار خورد. متاسـفانه سـعادت شـهادت نداشـتم و هیچ وقـت این موضوع را فرامـوش نمی‌کنم.


عکس قدیمی استادسازگار درکنار استادش مرحوم حاج ملاحسین مولوی به همراه حاج علی خورشیدی وحاج اسدالله سلیمانی

*علاوه بـر فعالیتهـای انقلابی، از نزدیک هم بـا امـام ارتباط داشـتید؟

روزی در قـم و در محضر ایشـان و در نیم قدمی امام، شـعری را برایشـان خوانـدم. در ایـن شـعر صحبـت آیت الله امینـی را کـه گفته بودنـد امام ذخیـره الهی برای شـیعه هسـتند، آورده بودم که شـعر خوبی هم از آب درآمـد.

در مجموع چند شعر برای انقلاب گفته اید؟

شـعر‌هایی که بـرای تحولات انقلاب، دفـاع مقدس، منافقیـن و... گفتـه ام، یـک کتـاب ۵۰۰ صفحـه‌ای می‌شـود امـا چـون ایـن اشـعار در آن دوران کارآمـد بـود، هیچ وقت این کتاب را چاپ نکردم. این شـعر‌ها بـرای آن موقـع مفید بود و خیلی هم اسـتفاده شـد. نـه تنهـا خـودم ایـن اشـعار را میخواندم بلکـه بقیه شـاعران را هـم تغذیـه می‌کردم.

*الان هم شعر سیاسی می‌گویید؟

اگـر لازم باشـد می‌گویـم کـه اتفاقا چندسـال پیش هـم شـعری گفتم.
هیئت‌های مذهبی یکی از کانون‌های مهم و جریان ساز در به وجود آمدن و هدایت انقلاب اسلامی ایران بوده‌اند. امروزه نیز جایگاه هیئات مذهبی در حفظ و هدایت انقلاب اسلامی به قوت خود باقیست و در اهمیت آن همین بس که به طور خاص مورد توجه و عنایت حضرت امام خمینی (ره) بوده و حال نیز مورد توجه خاص رهبر انقلاب است. وقتی محضر ایشان رسیدیم ایشان بار‌ها و بار‌ها در رابطه با الگوی صحیح مداح، هیئت و هیئت‌داری سخن گفته‌اند. چراکه امروز هم دغدغه دارند هیئت‌ها در مدار تراز انقلاب اسلامی حرکت کنند. هیئت‌های مذهبی در طول تاریخ به خصوص در طول تاریخ تشیع در ایران، عامل اصلی گسترش فرهنگ اسلامی در بین مردم و نهادینه کردن آن بوده اند. در انقلاب اسلامی هم نقش بسزایی را ایفا کردند و به نوعی یزیدیان زمان را به مردم شناساندند. امروز هم هیئت‌ها به عنوان یک پایگاه مذهبی دلسوز نقش بصیرت‌افزایی را توأمان با معرفت‎افزایی برعهده دارد. این‌ها بخش‌هایی از صحبت‌های حاج احمد چینی مداح پیشکسوت هیئت‌های مذهبی است که در خصوص نقش انقلاب اسلامی در رونق هیئت‌های مذهبی با خبرنگار عقیق لحظاتی را به گفت‌وگو نشست که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

صلابت انقلابی‌گری‌مان را به رخ می‌کشیدیم

حاج احمد چینی مداح پیشکسوت اهل‌بیت با مروری بر اتفاقات زمان طاغوت و پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: مداحان و واعظانی که به جلسات دعوت می‌شدند حقایق را می‌گفتند. وقتی هم از طرف رژیم محدود می‌شدند، این حقایق به شعار تبدیل می‌شد و بر روی اعلامیه‌ها قرار می‌گرفت. آن روز‌ها یادم می‌آید که در خیابان ری و خیابان قیام بودم و وقتی می‌خواستم بخوانم ساواکی‌ها می‌آمدند و اسامی مداحان و واعظین را می‌گرفتند. یکسری توصیه‌هایی می‌کردند که از شعار و اعلامیه خبری نباشد. اگر این محدودیت هم ایجاد می‌شد مداحان و منبری‌ها در خلال اشعار و وعظ شان حتماً به از بین بردن طاغوت و احیای اسلام ناب محمدی با ترفند‌های کنایه‌آمیز می‌پرداختند.

می‌خواستند ما را دستگیر کنند

وی با اشاره به اینکه ساواک از اینکه نام یزید را می‌آوردیم وحشت داشتند، تأکید کرد: یادم می‌آید جایی اشعاری می‌خواندم مأمور‌ها از بالای صحن مسجد، کاملاً بنده را تحت نظر داشتند. چراکه تا به نام یزید می‌رسیدیم گویی رعب و وحشت تمام وجودشان را فرامی‌گرفت. حتی به ما می‌گفتند منظور شما از یزید، رژیم پهلوی است. با کنایه می‌گفتیم، اما به واقع روی سخن‌مان با آن‌ها بود. این محدودیت‌ها باعث شد تا انقلاب پا بگیرد و این صلابت و از خودگذشتگی و ایثار ایران و ایرانی در تاریخ ماندگار بماند. یادم می‌آید حاج آقای فلسفی آن موقع در مسجد جامع بازار صراحتاً روی منبر از امام (ره) به عنوان رهبر جامعه اسلامی تجلیل کردند. این‌ها یک حقایقی بود که هرکسی جرأت بیان آن را نداشت، اما ایشان همواره این حقیقت‌ها را بازگو می‌کردند. حتی جا‌هایی می‌خواستند ما را دستگیر کنند، اما در میان جمعیت گم شدیم و موفق نشدند ما را هم در بند کنند.


هیئت‌ها باید حقایق را بازگو کنند

حاج احمد چینی در پاسخ به این سوال که چقدر روحیه هیئت‌های آن موقع بر روی هیئت‌های امروز تأثیر داشته است، افزود: مسلماً یکی از اصلی‌ترین عواملی که باعث شد انقلاب پا بگیرد افشاگری و طرح حقایق بود که شاید برخی مثل امروز سعی می‌کردند حقایق را بازگو نکنند و به اصطلاح فقط روضه خودشان را بخوانند. همین موضوعی که امروز هم ما با آن درگیر هستند هیئت‌های سکولار! البته الان موضوع فرق کرده و در یک کشوری هستیم که همه حامی انقلاب هستند. آن موقع به دلیل وجود رژیم فاسق پهلوی، انحراف در اعتقادات را در سطح گسترده‌ای شاهد بودیم. مداحان و هیئتی‌ها هر زمانی احساس کنند کشور رو به اضمحلال می‌رود و مشکلات و معضلات افزایش پیدا کرده وظیفه دارند افشاگری کنند و حقایق را بازگو کنند. اگر حقایق را نگویند همان نگاه سکولاری است که حضرت آقا می‌فرمایند نباید در هیئت‌هایی که روضه حضرت سیدالشهداء خوانده می‌شود این نوع رویکرد‌ها و نگرش‌ها وجود داشته باشد.


مسئولین انتقاد پذیر باشند

وی خاطرنشان کرد: برخی اوقات لازم است حقایق را بدون کنایه و با صراحت مطرح کرد. چراکه با طرح شفاف و صادقانه بیشتر تأثیر می‌گذارد. این مسیر سلیقه و رفتار محتاطانه را نمی‌پذیرد باید آگاهانه همراه با بصیرت و معرفت عمل کرد. قرض از این طرح حقیقت‌ها، رفع مشکلات است و باید همه مسئولین و مبادی ذیربط انتقادپذیر باشند که به این واسطه شاهد پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر درخت تنومند انقلاب اسلامی باشیم. البته خود حضرت آقا به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی حکیمانه و اندیشمندانه مشکلات و معضلات را مطرح می‌کنند و برای خروج از آن، توصیه‌ها و رهنمود‌هایی هم دارند و ما وظیفه داریم جامعه را نسبت به این منویات آگاهی و مردم را به سمت اجرای هرچه شایسته این رهنمودها، هدایت کنیم.

هیئت‌ها، جوانان را آماده جهاد حق علیه باطل می‌کردند

این مداح پیشکسوت اهل‌بیت در پایان پیرامون نقش هیئت‌ها در حماسه‌آفرینی‌ها و سلحشوری‌های دوران دفاع مقدس، افزود: همین مداحی‌ها و هیئت‌ها جوانان را برای حضور در میدان جهاد و شهادت آماده کرد و یک نوع پشتیبانی معنوی بود. آن موقع هیئت‌ها برای جبهه‌ها آذوقه و کمک‌های مالی هم جمع می‌کردند. امیدواریم امروز هم همچون گذشته‌های تأثیرگذار هیئت‌های مذهبی، به واسطه این تعظیم شعائر این نظام به نظام حضرت، ولی عصر (عج) امام زمان متصل بشود تا شاهد پیاده‌سازی آن اسلام به معنای واقعی در جهان باشیم و ان‌شاالله ظهور نزدیک شود و آن نظام حقیقی اسلام ناب محمدی (ص) را درک کنیم.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar