رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:
حال عمومی پزشک مصدوم شده طالقانی اهواز خوب است