واردات کالا از 4 کشور بدون انتقال ارز ممنوع شد+ سند

واردات کالا از 4 کشور بدون انتقال ارز ممنوع شد+ سند
براساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی واردات کالا از چهار کشور بدون انتقال ارز ممنوع شد.
۰۸:۴۷ - ۱۷ فروردين ۱۳۹۷
یک اقتصاددان در گفتگو با بسیج:

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ارزی، ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻧﻔتی اﺳﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ارزی، ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻧﻔتی اﺳﺖ
محمد اسماعیل نیا گفت: ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠـﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ ارزی ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻏﯿـﺮ ﻧﻔﺘـﯽ اﺳﺖ ؛ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدراتﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﻠﯽ  ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮد .
۰۶:۱۹ - ۱۷ فروردين ۱۳۹۷

مهلت ارائه اظهار‌نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 96 تا پایان فروردین 97 تمدید شد

مهلت ارائه اظهار‌نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 96 تا پایان فروردین 97 تمدید شد
با صدور بخشنامه ای از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 96 تا 31 فروردین ماه 97 تمدید شد.
۱۷:۳۹ - ۱۶ فروردين ۱۳۹۷

مصيبت سود بانكي بر سر كالاي ايراني!

مصيبت سود بانكي بر سر كالاي ايراني!
مصيبت سود‌هاي بالاي بانكي كه با افزايش نقدينگي و مشكلات بازار پولي و مالي كشور به وجود آمده حمايت از كالاي ايراني را سخت‌تر كرده است...
۱۵:۴۹ - ۱۶ فروردين ۱۳۹۷

وام ۲۰۰ میلیونی مسکن تورم‌زا است

وام ۲۰۰ میلیونی مسکن تورم‌زا است
در حالی که وزیر راه از تلاش برای افزایش وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده است، برخی کارشناسان این اقدام را عاملی برای گرانی مسکن در شرایط کمبود واحدهای میان‌متراژ می دانند.
۱۵:۴۳ - ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
مسئول مجمع اقشار بسیج هرمزگان در گفتگو با«بسیج»:

نظم عامل موفقیت تیم اقتصادی دولت دوازدهم می شود

نظم عامل موفقیت تیم اقتصادی دولت دوازدهم می شود
نظم در کارهای گروهی اولین حرف را می زند چیزی که مسئولین و تیم های اقتصادی که تصمیم گیرنده هستند از آن برخوردار نیستند.
۰۶:۱۷ - ۱۶ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با بسیج:

ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ جدی گرفته شود

ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ جدی گرفته شود
محمد اسماعیل نیا گفت: اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ از ﻇﺮاﺋﻒ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﺪر دﻫﺪ
۰۶:۲۱ - ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
یک پرورش دهنده شتر در گفتگو با بسیج:

الیاف و چرم شتر از ارزش افزوده بالایی برخوردار است

الیاف و چرم شتر از ارزش افزوده بالایی برخوردار است
عبدالرحمن حمیدی گفت: الیاف و چرم شتر ترکمن از ارزش افزوده بالایی برخوردار است ﺿﺮورت داردﻓﺮآورده ﻫﺎیﺷــﺘﺮاز ﺟﻤﻠﻪاﻟﯿﺎف وﭼﺮم آن درﮐﻨﺎرﺳــﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﭘﺮورش شتر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑــﺪ.
۰۶:۱۴ - ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

راحت ترین اقدام بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی است

راحت ترین اقدام بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی است
عاشوری گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز راحت ترین راهکار را در جذب نقدینگی دوباره به بانک‌ها افزایش ۲ درصدی نرخ سود دانست لذا سپرده‌های بلند مدت را از نرخ سود ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد.
۱۲:۰۷ - ۱۴ فروردين ۱۳۹۷
یک کارآفرین در گفتگو با بسیج:

ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﻮرمان است

ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﻮرمان است
احسان حاجی جمهوری گفت: ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎد در شرایط کنونی اقتصادی کشورمان، ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ مسوولان ﺑﺎﯾﺪ راهکارهای مناسب برای مقابله با بیکاری را اجرایی کنند .
۱۲:۰۱ - ۱۴ فروردين ۱۳۹۷
افزایش تعرفه ۱۲۸ کالای آمریکایی

چین جنگ تجاری آمریکا را پاسخ داد

چین جنگ تجاری آمریکا را پاسخ داد
چین اقدام واشنگتن برای وضع تعرفه جدید برای واردات کالاهای این کشور را با تدابیری مشابه پاسخ داد.
۰۹:۵۷ - ۱۳ فروردين ۱۳۹۷

لزوم اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن در تابستان امسال

لزوم اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن در تابستان امسال
برخلاف ۴ سال گذشته که بازار اجاره بهای مسکن از آرامش نسبی برخوردار بود پیش بینی می شود امسال این بازار برای مستاجران خصوصا در شهر تهران، سال نسبتا سختی باشد.
۱۱:۵۱ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷

برخورد با قاچاق مهمترین گام برای حمایت از کالای ایرانی است

برخورد با قاچاق مهمترین گام برای حمایت از کالای ایرانی است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امتناع از مصرف کالای قاچاق در واقع یک حرکت ملی است، گفت: در مسیر حمایت از کالای ایرانی نخستین و مهمترین اقدام برخورد جدی با پدیده قاچاق است.
۱۱:۴۱ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷

هدف‌گذاری ۱۰.۵ میلیون تنی شیر خام طی سال جاری در کشور

هدف‌گذاری ۱۰.۵ میلیون تنی شیر خام طی سال جاری در کشور
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام از هدف گذاری ۱۰.۵ میلیون تنی شیر خام طی سال جاری در کشور خبرداد و گفت: پارسال جدا از تامین بازار مصرف داخلی ۱۰ درصد از مجموع تولیدات لبنی کشور روی ریل صادرات قرار گرفت.
۱۱:۴۱ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷

حق بیمه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۷ چقدر است؟

حق بیمه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۷ چقدر است؟
بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال ۹۷ مبلغ کل بیمه معادل ۳۶۷ هزار و ۲۱۷تومان خواهد بود که سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴تومان است.
۱۱:۴۱ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷

آمارهایی که نمی‌تواند بحران بیکاری را پنهان کند

آمارهایی که نمی‌تواند بحران بیکاری را پنهان کند
اگر رشد اقتصادی در محدوده های پیش بینی شده کنونی بماند و تغییرات کیفی در رشد اقتصادی ایجاد نشود، جمعیت بیکاران افزوده هم خواهد شد.
۱۱:۰۶ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
معاون فناوری و پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار شد

محدودیت برای ورود بی‌رویه کالای خارجی و حمایت از تولید داخلی

محدودیت برای ورود بی‌رویه کالای خارجی و حمایت از تولید داخلی
یک استاد دانشگاه گفت: ایجاد محدودیت برای ورود بی رویه و غیرضروری کالاهای خارجی به کشور و نیز حمایت از تولید داخلی از وظایف دولت است که باید با جدیت دنبال شود.
۱۰:۴۲ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷

لزوم اعمال قانون ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی

لزوم اعمال قانون ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی
دبیر شورای عالی رسانه بسیج اصناف: نظارت بر تبلیغ کالای خارجی که مشابه داخلی دارد راهبرد اصلی حمایت از تولید ملی است.
۱۳:۲۹ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷

ایجاد 19 جایگاه عرضه محصولات در روز طبیعت

ایجاد 19 جایگاه عرضه محصولات در روز طبیعت
به منظور افزايش خدمات رساني به شهروندان در روز طبیعت جایگاه‌های عرضه انواع محصولات میوه و تره بار در 19 بوستان تهران دایر می‌شود.
۱۱:۴۹ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
مسئول سازمان بسیج اصناف کشور در گفتگو با «بسیج»:

دانشگاه امام صادق(ع) پشتیبان علمی طرح‌های بسیج اصناف می‌شود/ لزوم ایجاد تمدن نوین اسلامی در بازار

دانشگاه امام صادق(ع) پشتیبان علمی طرح‌های بسیج اصناف می‌شود/ لزوم ایجاد تمدن نوین اسلامی در بازار
حسن پور به مشارکت این سازمان با دانشگاه امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: همکاری میان بسیج اصناف و دانشگاه امام صادق به منظور شتیبانی علمی از طرحهای اقتصاد مقاومتی این سازمان صورت می گیرد.
۱۱:۲۹ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷