رزمایش الی بیت المقدس - 3
تاریخ: ۱۰/ ۰۷/ ۱۳۹۵

رزمایش الی بیت المقدس - 3

رزمایش الی بیت المقدس - 2
تاریخ: ۱۰/ ۰۷/ ۱۳۹۵

رزمایش الی بیت المقدس - 2

رزمایش الی بیت المقدس - 1
تاریخ: ۰۹/ ۰۷/ ۱۳۹۵

رزمایش الی بیت المقدس - 1

نمایشگاه حماسه استمراری
تاریخ: ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۹۵

نمایشگاه حماسه استمراری

نمایشگاه یاد یاران
تاریخ: ۰۷/ ۰۷/ ۱۳۹۵

نمایشگاه یاد یاران