رزمایش بزرگ مقابله با کرونا
تاریخ: ۲۳/ ۰۶/ ۱۴۰۰

رزمایش بزرگ مقابله با کرونا

سفر رئیس جمهور به خراسان
تاریخ: ۲۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰

سفر رئیس جمهور به خراسان