در نشست مشاوره حوزه مهدیه ناحیه مرکزی یزد مطرح شد:
پدر ومادر اسوه فرزندان /فرزندان ایینه والدین خود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد، حلقه‌ی صالحین پایگاه حضرت رقیه (س) حوزه مهدیه ناحیه مرکزی یزد با حضور مشاور خانواده با محوریت" سلسله مباحث آیین همسر داری از منظر قرآن" با رعایت پروتکل ها‌ی بهداشتی برگزار گردید.
سخنران نشست در تشریح ارتباط صحیح بین زوجین به اهمیت و برقراری ارتباط لمسی بین زوجین اشاره نمود.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت انتخاب و تشخیص صحیح در امر ازدواج با انجام تحقیقات صحیح، توضیحاتی را درباره مدت زمان دوره عقد بین زوجین بیان نمود.
مشاوره خانواده با اشاره به مشکلات فرزندان درباره چگونگی برقراری ارتباط با اطرافیان به ویژه خانواده همسر اذعان داشت:فرزندان نحوه ارتباط و رفتار را از خانواده خود یاد می گیرند و پدر و مادر اسوه فرزندان هستند چرا که فرزندان ایینه والدین هستند.