درخشش دبیر شاهرودی در مصاحبه توانمندی تدریس نانو دبیران آموزش و پرورش کشور

به گزارش خبرنگار بسیج، طاهره جلال دبیر مقطع متوسطه اول شهرستان شاهرود، با کسب تراز تدریس (الف)، در جایگاه نخست کشوری برگزیدگان مصاحبه‌های توانمندی تدریس نانو ویژه دوره ضمن خدمت دبیران آموزش و پرورش قرار گرفت.
در این برنامه ۱۸۱ دبیر از سراسر کشور در مصاحبه‌های تدریس نانو (ویژه دوره ضمن خدمت دبیران آموزش و پرورش) شرکت کردند که از این میان ۱۸ نفر موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس نانو با اعتبار دو ساله در بخش دانش‌آموزی و ۳۸ نفر موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس نانو موقت با اعتبار یک ساله در بخش دانش‌آموزی شدند.
از میان ۱۸ نفر، ۴ نفر موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس نانو تراز (الف)، و ۱۴ نفر موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس نانو تراز (ب) در بخش دانش‌آموزی شدند.

درخشش دبیر شاهرودی در مصاحبه توانمندی تدریس نانو دبیران آموزش و پرورش کشور