انجام تست کرونا از کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود
انجام تست کرونا از کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرودبه گزارش خبرنگار بسیج، تست کرونا از کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود به همت بهداری سپاه ناحیه شاهرود انجام شد.
با توجه به شدت شیوع و سرایت بیماری در موج چهارم کرونا، طی اقدامی از سوی پایگاه بسیج ظفر حوزه بسیج ادارات الحدید و روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود از کارکنان این دانشگاه تست کرونا انجام گردید.