گزارش تصویری؛
توزیع بسته های معیشتی در سپاه شهرستان روانسر