به جهت خدمات رسانی و کمک به بهداشت و درمان خوزستان در طرح شهید سلیمانی صورت گرفت
تجلیل سردار شاهواپور از دکتر جانگران نژاد و مادر شهید علیرضا جانگران نژاد+عکس