۱۵۰۰ غذای گرم روی سفره نیازمندان دشت آزادگان قرار گرفت

 نگراوی اضافه کرد: این مرحله ۲۹ رزمایش های کمک مومنانه بودکه غذای گرم بین نیازمندان پخت و توزیع شد.