فرمانده‌ناحیه‌مقاومت‌بسیج‌سپاه‌جزیره‌کیش‌سرهنگ‌شهداد‌کناری‌‌ازریاست‌آموزش‌وپرورش‌جزیره‌کیش‌‌به‌دلیل‌تعامل‌وهمکاری‌های‌سازنده‌‌دزمینه‌های‌فرهنگی‌،تقدیروتقدیروتشکرنمود
کد خبر: ۹۱۹۹۲۸۷
|
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۴

به‌گزارش‌خبرنگارخبرگزاری‌بسیج‌هرمزگان‌،فرمانده‌ناحیه‌مقاومت‌بسیج‌سپاه‌جزیره‌کیش‌سرهنگ‌شهداد‌کناری‌‌ازریاست‌آموزش‌وپرورش‌جزیره‌کیش‌‌به‌دلیل‌تعامل‌وهمکاری‌های‌سازنده‌‌درزمینه‌های‌فرهنگی‌با‌مجموعه‌بسیج‌،تقدیروتشکرنمود

ارسال نظرات
آخرین اخبار