تفاهم همکاری سازمان ورزش بسیج و فدراسیون همگانی

تفاهم همکاری سازمان ورزش بسیج و فدراسیون همگانی

مسئول سازمان ورزش بسیج گفت: با توجه به ظرفیت عظیمی که در اختیار بسیج و فدراسیون همگانی می‌باشد، می‌توان با یک همکاری و هم افزایی بهتر کار‌های خیلی بزرگی در عرصه همگانی انجام داد.