تأمین قطعات و بازسازی هواپیماهای جنگنده، از نتایج خودباوری بوده و در کنار آن، آموزش خلبان‌های تیزپرواز در پایگاه شکاری شهید فکوری تبریز با اسکادران‌های متعدد نیز قابل توجه و پیام این توانمندی‌ها به دوستان، ایجاد امنیت و به دشمنان، ناامنی است.
تعداد بازدید : 1
ارسال نظرات