دبیراجرایی خانه کارگر شهرستان ری تشکل های کارگری واحدهای تولیدی وصنعتی را نقطه وصل کارگران ودولت توصیف کرده ومی گوید: وزارت تعاون وکاردرجهت تقویت این تشکل ها تلاش نماید.
کد خبر: ۹۳۸۲۶۰۶
|
۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۴

به گزارش خبرنگارما" علی ترکاشوند" با اشاره به جایگاه قانونی نهادهای کارگری وارتباط آنها با کارگران به عنوان منتخبان آنان گفت: درواحدهایی که نهادهای کارگری جایگاه واقعی خود را دارند؛ مشکلات کارگران به حداقل رسیده ونمایندگان کارگری درحکم بازوان اجرایی کارفرمایان هستند.
او می گوید: نهادهای کارگری مطالبات کارگران را درقالب قوانین ومقررات پی گیری می کنند وهرگونه بی توجهی به این نهادها لطمه زدن به روند تولید وبی انگیزگی نیروی کار محسوب می شود.
"ترکاشوند" تشکل های کارگری را امین ومعتمد کارگران ومشاوران صادق کارفرمایان ومدیران دانسته ومی گوید: ازمدیران وزارت تعاون وکار انتظارمی رود درجهت تقویت این تشکل ها گام برداشته وگسترش نهادهای کارگری را دردستورکارخود قراردهند.

ارسال نظرات
آخرین اخبار