خالصانه که خدمت کنی، می شوی امین مردم...
ارسال نظرات