سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ضمن بازدید از خبرگزاری بسیج گفت: رسالت خبرگزاری بسیج رسالت کل بسیج است.
ارسال نظرات