صندوق قرض الحسنه شهدای رحیم آباد کرمان؛
سال 97 بود که سپاه به مرا کز بسیج دستور داد برای حل مشکل منطقه و برای اینکه چرخ اقتصادی زندگی مردم بچرخد اقدام به تشکیل صندوق قرض الحسنه کنیم از این جهت موضوع را با اهالی منطقه در میان گذاشتیم و آنها نیز از این پیشنهاد استقبال کردند.
کد خبر: ۹۴۰۷۵۴۵
|
۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، اهالـی منطقـه رحیم آبـاد کرمـان در سـال 97 بنـا بـه پیشـنهاد سـازمان بسـیج سـازندگی و سـپاه پاسـداران اقـدام بـه راه انـدازی صنـدوق قرض الحسـنه ای بـا نـام شـهدای رحیم آبـاد کردنـد تـا بتواننـد بـا اسـتفاده از ایـن صنـدوق بـه اهالـی منطقـه کمـک مالـی کننـد.

علـی گنجـی مسـئول صنـدوق قرض الحسـنه شـهدای رحیم آبـاد شهرستان کرمان با اشاره به علت تشکیل صندوق قرض الحسنه پایـگاه بسـیج شـهدای رحیم آبـاد بـه خبرنـگار مجلـه منهـای نفـت گفـت: سـال 97 بـود کـه سـپاه بـه مرا کز بسـیج دسـتور داد بـرای حل مشـکل منطقـه و بـرای اینکه چرخ اقتصـادی زندگی مردم بچرخد اقدام به تشکیل صندوق قرض الحسنه کنیم از این جهت موضوع را بـا اهالـی منطقـه در میـان گذاشـتیم و آنهـا نیـز از ایـن پیشـنهاد استقبال کردند.

گنجـی ادامـه داد: مبلـغ دریافتـی از هـر کسـی کـه می خواسـت عضو این صندوق شود حدود ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان بود که سرگروه ها آن را به حساب صندوق واریز می کردند.

وی تصریح کرد: عمده وام هایی که به اعضا اختصاص می یابد به منظور ایجاد شـغل اسـت تا اهالی منطقه بتوانند برای خود شـغل خوبی را دست و پا کنند و در کنارش بتوانند چند نفر را نیز مشغول به کار کنند.

مسـئول صندوق قرض الحسـنه شـهداری رحیم آباد ادامه داد: در همیـن چنـد وقـت اخیـر وام 2 میلیـون 500 هـزار تومانـی را به منظور ایجاد کارگاه تولید سقف کاذب به یک جوان دادیم که خوشبختانه توانسـت بـا ایـن مبلـغ وسـایل مـورد نیـاز خـود را خریـداری کنـد و هم اکنون مشغول به کار است.

وی با اشـاره به اینکه عمده فعالیت های صورت گرفته توسـط این وام هـا در حـوزه قالیبافـی اسـت ادامـه داد: چـون اسـتقبال از وام قالیبافی زیاد بود سعی کردیم شرکت تعاونی قالیبافی را راه اندازی کنیم که در کنار آموزش، وام اشتغالزایی هم به کسانی که متقاضی هستند تا خودشان کارگاه قالیبافی داشته باشند داده می شود.

گنجـی ادامـه داد: در کنـار قالیبافـی همچنیـن توانسـتیم وامهـای اشتغالزایی برای مشاغلی چون خیاطی، سوزن دوزی و پته دوزی ارائه کنیم که زنان سرپرست خانواده از این وام ها استفاده کرده اند و برای خود کارگاه کوچک خانگی راه انداخته اند.

وی اظهـار کـرد: تا کنـون 30 وام اشـتغال بـه متقاضیـان داده شـده اسـت کـه تمامـی ایـن وام هـا بـه صـورت قرض الحسـنه اسـت. حتی وام هایـی کـه بـرای درمـان نیـز داده شـده اسـت نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت.

مسـئول صندوق قرضالحسـنه شـهدا رحیم آباد خاطرنشان کرد: وام هایی که مبلغش 2 میلیون تومان است باید در مدت 15 ماه و وام هایی که از 5 میلیون تومان به بالا است باید حدا کثر در 36 ماه بازپرداخت شـود. تا کنون هیچ یک از ارگان ها و بانک ها کمکی به این صندوق نکرده اند که از این جهت نمی توان بیش از این به متقاضی وام داد هرچند که می خواسـتیم بیش از این به مردم خدمت رسانی کنیم اما دستمان بسته است.

ارسال نظرات