پوستر اولین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر جهت ارسال آثار گروه های سرود منتشر شد.
 
ارسال نظرات