کارگاه آموزشی ویژه سربازان وظیفه و پایور سپاه ناحیه سمنان به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد.
کد خبر: ۹۴۴۱۷۳۸
|
۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۶

به گزارش خبرگزاری بسیج از سمنان، این کارگاه آموزشی با حضور علی اسماعیل پور دادستان داسرای نظامی استان سمنان برگزار شد.

محور برگزاری این کارگاه آموزشی شامل مفاد قانون جرم و تنبیهات مافوق و مادون ارتکاب جرم در نیروهای مسلح و عوامل آن تأثیر محیط خدمت در حقوق و جرایم، جرایم و تحلفات در سازمان های نظامی، قوانین بکارگیری اسلحه و موارد ایجاب و سلب جرم و تخلف، قوانین جرم و تخلفات و تنبیهات مافوق و مادون، آگاهی از قوانین و دستورالعمل های سازمانی، جرایم و تخلفات به صورت کلی در سازمان های نظامی، جوانب عمومی و خصوصی جرم و تنبیهات درون سازمانی، وظایف عمومی سربازان در موقعیت های پستی،تبعیات لغو دستور از مافوق بر اساس مأموریت محوله و تبعات آن نظیر "ترک پست، تخلفات بکارگیری اسلحه، خوابیدن صحبت کردن و مطالعه کردن و ... حین پست"، تخلفات انظباطی و جرم های منجر به حبس، اهانت به نگهبان مراقب افسر و مافوق حین وظیفه و پس از وظیفه برای سربازان و استبصار و ایراد حضور و عدم حضور مافوق یا افسر، غیبت و فرار از خدمت برای پرسنل وظیفه و پایور، صدور توبیخ های جاری نظامی اعم از کتبی، شفاهی، سازمانی و فرمان، انواع قصورات از تخلفات و جرایم ناشی از اخراج، تنبیه، کسر حقوق، تنزیل درجه و ...، خسارت به اموال عمومی همومی و نظامی و تبعات ناشی از این خسارت ها بوده است.

ارسال نظرات