خبرهای داغ:
عاطفـه حافظـی بانـوی کارآفرینـی از شهرسـتان شبسـتر آذربایجان شـرقی اسـت کـه در صنایـع تبدیلـی چیپـس میوه موفق به راه‌اندازی ۲ کارگاه و اشتغالزایی برای ۳۰ نفر شده است.
کد خبر: ۹۵۷۵۴۹۰
|
۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۹

عاطفـه حافظـی بانـوی کارآفرینـی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج گفت: در صنایـع تبدیلـی چیپـس میوه موفق به راه‌اندازی ۲ کارگاه و اشتغالزایی برای ۳۰ نفر شده است.

ایـن بانـوی کارآفریـن بـه عنـوان مشـاور بـا بسـیج سـازندگی همـکاری دارد و عضـو صندوق قرض الحسنه مردم یار است. عاطفـه حافظـی کـه اکنـون بـه عنـوان تولیدکننـده، تأمین‌کننـده و صادرکننـده در صنایـع تبدیلـی چیپـس میـوه شـناخته میشـود، صادراتـی بـه کشـور‌های عـراق، دبـی، انگلسـتان، قزاقسـتان و صربستان داشته است.


ایـن بانـوی کارآفرین کـه پیش از این میوه‌ها را بـر روی بخـاری خشـک می‌کـرده اسـت در حـال حاضـر بـه یـک تولیدکننـده و کارآفرینی تبدیل شـده اسـت کـه بانـوان بسـیاری را در عرصه تولید مشغول به کار کرده است.


عاطفـه حافظـی از محصـوالت مـردم بومـی روسـتا در حـوزه چیپـس میـوه اسـتفاده میکنـد و از ایـن طریـق بـه معیشـت و درآمـد مردم منطقه کمک شایانی کرده است.

صادرات چیپس میوه به کشورهای منطقه از دل روستایی در آذربایجان شرقی
وی که برند چیپس میوه را به نام آتام پدرم ثبت کرده است میگوید: در ۱۹ سالگی پدرم کـه تنهـا امیـد و پشـتوانهام بـود را از دسـت دادم ولـی بـا تـوکل به خـدا، به یاد پدرم تولید چیپـس میـوه را شـروع کـردم تـا سـود آن بـه جیب مردم بومی برسد.


ایـن بانـوی تولیدکننـده از سـال ۱۳۹۹ در صنایـع تبدیلـی چیپـس میـوه شـروع بـه فعالیـت کـرده اسـت و ا کنـون بعـد از گذشـت سـه سـال توانسـته اسـت در یـک محیـط روسـتایی و کوچـک کسـبوکاری بـزرگ را خلق کند.


او کـه در حـال حاضـر تنهـا ۲۳ سـال دارد میگویـد: کسـبوکاری را راه‌انـدازی کـرده‌ام کـه بـه شـدت اشتغالزاسـت و امیـدوارم بـا توسـعه تولیـد بتوانـم نیـروی بیشـتری را جـذب و تولیداتمـان راجهانی کنیم.


حافظـی ادامـه میدهـد: ماهانـه حـدود ۱۰۰ میلیـون تومـان حقـوق نیـروی کارم اسـت کـه امیـدوارم بـا حمایت‌های سـازمان بسـیج سـازندگی بتوانـم زمینـی را بـه مرحلـه ساخت برسانم و با توسعه تولیدات، نیروی بیشتری از زنان را مشغول به کار کنم.


ایـن بانـوی کارآفریـن از عرضـه محصـولات بـا تا کیـد بـر مشـتری محـوری سـخن گفتـه و ادامـه می‌دهـد: وقتـی تولیـدات بـا کیفیـت و سـالم را بـرای مشـتری‌ها ارسـال می‌کنیـم، دوست دارند کارخانه را از نزدیک ببینند.


وی میگویـد: در انـواع و اندازه‌هـای مختلف با اسـتفاده از دسـتگاه‌های بزرگ میوه‌های مختلـف را خشـک و بسـته‌بندی میکنیـم و امـروز توانسـته‌ایم بـه یـک برنـد در سراسـر کشـور و حتـی در خـارج از کشـور تبدیـل شویم.


وی اضافـه میکنـد: بـا خریـداری دسـتگاه بـزرگ توانسـته‌ایم روی تنـاژ بـال کار کنیـم و مشتری‌هایمان را تثبیت کنیم و پاسخگوی نیـاز آنـان باشـیم، امسـال ۴۸ تـن صـادرات داشته‌ایم.

ارسال نظرات
پر بیننده ها
پرطرفدارترین