خبرهای داغ:

آموزش بافت ۱۰۰ دار قالی توسط کارآفرین کرمانشاهی

اشـرف کمالوند کارآفرینی از اسـتان کرمانشـاه اسـت که از سـال ۱۳۷۵ کار خـود را در حـوزه قالیبافـی به‌صـورت حرفـه‌ای آغـاز کـرده اسـت و اکنـون با گذشـت بیـش از ۲ دهـه همچنـان در ایـن حوزه فعال اسـت.
کد خبر: ۹۵۷۵۵۵۴
|
۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۳

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، اشـرف کمالوند کارآفرینی از اسـتان کرمانشـاه اسـت که از سـال ۱۳۷۵ کار خـود را در حـوزه قالیبافـی به‌صـورت حرفـه‌ای آغـاز کـرده اسـت و اکنـون با گذشـت بیـش از ۲ دهـه همچنـان در ایـن حوزه فعال اسـت و در دولـت سـیزدهم بـا حمایت‌هـای قـرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج ۱۰۰ دار قالی را برپا کرده و به کارآموزان آموزش می‌دهد.

ایـن بانـوی کارآفریـن اقـدام بـه راه‌انـدازی کارگاه متمرکـز و غیرمتمرکـز و ایجـاد کارگاه پرداخـت فـرش و بافـت انـواع فـرش در ابعـاد و اشـکال مختلف کرده است.

وی با اشـاره به اشـتغالزایی که ایجاد کرده اسـت میگوید: در کارگاه قالیبافـی ۲۰ نفـر به‌‍صـورت مسـتقیم مشـغول بـه کار هسـتند و بـرای حدود ۱۰۰ زن سرپرست خانوار و بدسرپرست چله‌کشی انجام داده و قالـی را بـه خانه‌هایشـان بـرده‌ام تا به‌صـورت روزمزد کارکرده و از این طریق امرار معاش کنند.

کمالوند ادامه میدهد: در کارگاه پرداخت فرش نیز ۲ نفر مشـغول به کار هسـتند که بهصورت برجسـته و سـاده بر روی قالی و نقش و نگار‌های آن قیچی می‌زنند.

ایـن بانـوی کارآفریـن اضافـه میکنـد: در طـول سـال با همـکاری زنان بافنده هفت تا هشت قالی را میبافیم.

وی بـا اشـاره عرضـه فرشهـای دسـتباف در نمایشـگاه‌های مختلف میگویـد: در نمایشـگاه‌هایی کـه بـا عنـوان فـرش دسـتباف برگـزار میشـود شـرکت میکنـم و در آنجـا فـرش را در ابعـاد مختلـف و تابلوفرش‌ها ارائه میکنم.

کمالوند بیان میکند: صنعت فرشبافی ایران از جمله صنایع فاخر و دارای قدمت و ارزش باالیی اسـت که نهتن‌ها در کشـورمان بلکه در کشور‌های دیگر مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

آموزش بافت ۱۰۰ دار قالی توسط کارآفرین کرمانشاهی
وی دربـاره ارائـه آموزش‌هـای بافـت قالـی بـه کارآمـوزان میگویـد: در کارگاه قالیبافی طی چندین جلسه کارآموزان دوره‌های انواع بافت دسـتباف، دار قالی، چله‌کشـی، رد کردن پود، سـایر موارد را میبیننـد و پـس از کسـب امتیـاز از طریـق اداره کل آمـوزش فنـی و حرف‌های در آزمون شرکت کرده و گواهی مهارت کسب میکنند.

کمالونـد ادامـه میدهـد: بـا آمـوزش قالـی بسـیاری از خانواده‌هـا که از لحاظ معیشت مشکل دارند میتوانند خودکفا شوند.

این کارآفرین به دنبال دریافت تسـهیلات از قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسـیج  اسـت تـا بتوانـد کار خـود را توسـعه داده و زنـان سرپرسـت بسـیاری را مشغول به کار کند.

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار