خبرهای داغ:
حمید شیخی یکی از کارآفرینان استان قم است که برند تجاری ثبت کـرده اسـت.
کد خبر: ۹۵۷۶۳۰۷
|
۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۷

حمید شیخی یکی از کارآفرینان استان قم است که برند تجاری ثبت کـرده اسـت وی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج دربـاره برنـدش اظهارداشت: برنـد تجـاری آنابه چند سالی است که در زمینه تولید چیپس میوه آغاز به کارکرده و به دلیل کمبود و نبود بسته بندی‌های مناسب در این رسته مدتی است که بسـته بندی‌های با کیفیت و قابل عرضه در فروشـگاه‌ها و هایپر‌ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

ایـن فعـال حـوزه کسـب وکار گفت: تمامـی مجوزهـای مربـوط در داخـل و گواهینامه‌هـای لازم را نیـز دریافـت کـرده‌ام تا در مدتی کوتاه میوه خشک بتواند جایگاه خود را در سبد خانوار‌ها پیدا کرده و هم محصول با کیفیت و هم سلامت محور باشد.

وی ادامـه داد: محصـول در بسـته‌هایی بـا وزن هـای پاییـن ۳۵ گرمـی جهـت پاییـن آوردن قیمـت تمام شـده بـرای اسـتفاده هـر چـه بیشتر مشتریان و با تزریق گاز نگهدارنده مجاز جهت حفظ کیفیت محصول و قیمتی مناسب عرضه بازار شده است.

شـیخی بـا اشـاره بـه اینکـه اکنـون برای ۲۰ نفـر اشـتغالزایی ایجـاد کـرده‌ام اضافه کرد: در صورتیکه تسهیلات گسـترش پیـدا کنـد امـکان ایجـاد اشـتغال بـرای ۱۵ نفـر دیگـر فراهـم میشود.

بسته‌بندی میوه خشک با ثبت برند در وزن‌های پایین
وی تصریح کرد: بسـته بندی میـوه خشـک در وزن هـای ۳۵ گرمـی بـرای اولیـن بـار اسـت کـه تهیـه شـده اسـت پیش از این وزن‌های بالا در بازار عرضه میشـد و ایـن وزن وجـود نداشـت؛ امـا ایـن بسـته بندی هامخصوص سوپرمارکتی هاست.

ایـن فعـال حـوزه کسـبوکار با اشـاره به اینکـه کیفیـت بالا و قیمـت مناسـب یکـی از اولویت‌هاسـت گفت: میوه هـای خشـک را در طعم هـای خـوب و در وزن هـای پایینتـر قرار داده‌ایـم تـا هـر شـخصی بتوانندبا کیفیت بالا و قیمت مناسـب‌تر این محصـولات را تهیـه کنـد کـه اکنـون شـاهد بازخـورد خـوب از سـوی مشتریان هستیم.

وی ادامـه داد: ۲ سـالی اسـت کـه شـروع بـه ایـن کار کـرده ام در مرحلـه اول اقـدام بـه ثبـت برنـد و طراحـی و در مراحـل بعـدی وارد فـاز بسته بندی و عرضه شده‌ام.

شـیخی کـه بـا سـرمایه اولیـه ۴۰۰ میلیـون تومانـی شـروع بـه کارکـرده اسـت افزود:  در مراحـل بعـدی ایـن رقـم بـه یـک میلیـارد و ۲۰۰ هـزار تومـان افزایـش پیـدا کـرد در همیـن راسـتا سـال گذشـته بـا همـکاری قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسـیج  ۱۰۰ میلیـون تومـان تسهیلات دریافـت کـردم و ا کنـون موفـق شـدهام روزانـه ۴۰۰ کیلـو ورودی میـوه را داشته باشیم.

وی عنـوان کرد: در صورتـی کـه فضـای صـادرات تسـهیل شـود محصـول میـوه خشـک بـرای کشـور‌های خلیج فـارس و روسـیه جذابیت دارد؛ چرا که کشور ما دارای تنوع محصولات است با پایین بودن هزینه انرژی است.

ارسال نظرات
پر بیننده ها
پرطرفدارترین