باشگاه کردستان - بانه
برگزاری کارگاه آموزشی مدیران فرهنگی پایگاه‌های سپاه بانه

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران فرهنگی پایگاه‌های سپاه بانه

کارگاه آموزشی مدیران فرهنگی پایگاه‌های سپاه بانه (طرح شبکه روشنگری) در حسینیه پادگان شهید نصرالهی این سپاه برگزار شد.