‌باشگاه خبرنگاران
برگزاری کارگاه آموزشی مدیران فرهنگی پایگاه‌های سپاه بانه
کارگاه آموزشی مدیران فرهنگی پایگاه‌های سپاه بانه (طرح شبکه روشنگری) در حسینیه پادگان شهید نصرالهی این سپاه برگزار شد.