باشگاه کرمانشاه - اسلام آباد غرب
توزیع سبدکالا بین خانواده های نیازمند در اسلام آبادغرب
با همکاری بسیج سازندگی و گروههای جهادی شهرستان صورت گرفت؛

توزیع سبدکالا بین خانواده های نیازمند در اسلام آبادغرب

بسیج سازندگی شهرستان با همکاری گروههای جهادی با انجام فعالیت های عمرانی و کمک مالی سعی در محرومیت زدایی در محلات محروم اسلام آبادغرب را دارد.