‌باشگاه خبرنگاران
بی آبی آبادی را از آبادی بُرد
سایه بی آبی بر سر روستاهای استان کرمانشاه؛
بی آبی در آبادی های (روستاهای) استان کرمانشاه به تدریج آبادی و آبادانی و رونق زندگی را از این روستاها برده است و بایستی شاهد کوچ اهالی این روستاها به شهرها باشیم.