باشگاه کرمانشاه - گیلان غرب
بی آبی آبادی را از آبادی بُرد
سایه بی آبی بر سر روستاهای استان کرمانشاه؛

بی آبی آبادی را از آبادی بُرد

بی آبی در آبادی های (روستاهای) استان کرمانشاه به تدریج آبادی و آبادانی و رونق زندگی را از این روستاها برده است و بایستی شاهد کوچ اهالی این روستاها به شهرها باشیم.