باشگاه گلستان - آق قلا
مسجد مرکز عبادت، تربیت و هدایت مسلمین و محور وحدت مسلمانان است
مسئول عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه نینوا گلستان؛

مسجد مرکز عبادت، تربیت و هدایت مسلمین و محور وحدت مسلمانان است

مسئول عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه سپاه نینوا گلستان گفت: مسجد مرکز عبادت، تربیت و هدایت مسلمین و محور وحدت مسلمانان است.