‌باشگاه خبرنگاران
مقابله بانفوذ و جنگ نرم دشمن ازدغدغه های مقام معظم رهبری است
مدیرعامل خبرگزاری بسیج لرستان :
مدیرعامل خبرگزاری بسیج لرستان گفت : مقابله با نفوذ و جنگ نرم دشمنان نیز از جمله دغدغه های مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بوده که باید برای مقابله با هجمه‌های دشمن در فضای مجازی برنامه داشته‌باشیم.