باشگاه مازندران - نوشهر
تحصیل 6 هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در مازندران

تحصیل 6 هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در مازندران

رئیس اداره آموزش استثنایی مازندران گفت: 6هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در مازندران تحصیل می کنند.