باشگاه یزد - تفت
به کار بستن آیات الهی از مصادیق حفظ قرآن کریم

به کار بستن آیات الهی از مصادیق حفظ قرآن کریم

کلاس نورمبین پایوران ناحیه مقاومت بسیج تفت در ماه مبارک رمضان برگزار گردید.