‌باشگاه خبرنگاران
به کار بستن آیات الهی از مصادیق حفظ قرآن کریم
کلاس نورمبین پایوران ناحیه مقاومت بسیج تفت در ماه مبارک رمضان برگزار گردید.