باشگاه اصفهان - فریدون شهر
مسابقات ورزشی پایگاه های حوزه عشایری برگزار شد.
با تلاش حوزه عشایری ناحیه فریدونشهر

مسابقات ورزشی پایگاه های حوزه عشایری برگزار شد.

با تلاش حوزه عشایری حضرت ابوالفضل (ع) ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر ، مسابقات ورزشی بین پایگاهی این حوزه برگزار شد.