باشگاه ایلام - ایوان
روشنگری و دفاع از دین خدا وظیفه روحانیون است
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان:

روشنگری و دفاع از دین خدا وظیفه روحانیون است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان گفت: روشنگری و دفاع از دین خدا وظیفه روحانیون است.