باشگاه خوزستان - سوسنگرد
سردار یونس شریفی در جوار مزار دو شهید گمنام در سوسنگرد:

سوسنگرد یعنی شهر شهدای گمنام / جنگی که ما امروز داریم، از جنگ دیروز خیلی خطرناک تر است

سردار یونس شریفی گفت : سوسنگرد یعنی شهر شهدای گمنام است، اولین شهری که شهید گمنام می دهد، همین سوسنگرد است و شهید حبیب شریفی که تاکنون جسد مطهرش پیدا نشده است، اولین شهید گمنام سوسنگرد است.