باشگاه خوزستان - شوشتر
مراسم روز بسیج قشر کارمندی
به همت حوزه مقاومت بسیج کارمندی ناحیه مقاومت بسیج شوشتر برگزار شد

مراسم روز بسیج قشر کارمندی