‌باشگاه خبرنگاران
زلزله‌ای به مقیاس و بزرگی ۳.۱ مسجد سلیمان را لرزاند
زلزله‌ای به مقیاس و بزرگی ۳.۱ مسجد سلیمان را لرزاند.