باشگاه خوزستان - مسجدسلیمان
زلزله‌ای به مقیاس و بزرگی ۳.۱ مسجد سلیمان را لرزاند

زلزله‌ای به مقیاس و بزرگی ۳.۱ مسجد سلیمان را لرزاند

زلزله‌ای به مقیاس و بزرگی ۳.۱ مسجد سلیمان را لرزاند.