باشگاه زنجان - ایجرود
برگزاری تست آمادگی جسمانی کارکنان سپاه ناحیه ایجرود
مسئول تربیت بدنی سپاه ناحیه ایجرود:

برگزاری تست آمادگی جسمانی کارکنان سپاه ناحیه ایجرود

تست آمادگی جسمانی کارکنان سپاه ناحیه ایجرود در سالن ورزشی 9 دی برگزار شد.