‌باشگاه خبرنگاران
برگزاری کلاس پیشگیری از اعتیاد و بهداشت روان در سپاه ناحیه ایجرود
کلاس پیشگیری از اعتیاد مواد مخدر در حسینیه سرداران شهید با حضور کلیه کارکنان مجموعه برگزار شد.