باشگاه زنجان - سلطانیه
برگزاری کلاس پیشگیری از اعتیاد و بهداشت روان در سپاه ناحیه ایجرود

برگزاری کلاس پیشگیری از اعتیاد و بهداشت روان در سپاه ناحیه ایجرود

کلاس پیشگیری از اعتیاد مواد مخدر در حسینیه سرداران شهید با حضور کلیه کارکنان مجموعه برگزار شد.