فراخوان تولیدات و آثار بسیجیان با موضوع سردار شهید محمد حجازی

جهت ارسال تولیدات خود فرم زیر را با دقت پر کرده و فایل های خود را ارسال کنید.

خواهشمند است در صورتی که تعداد زیادی فایل دارید آنها را به صورت یک فایل فشره (zipیاrar) ارسال کنید

* نام:
* نام خانوادگی:
* استان:
* شهرستان:
* شماره تلفن همراه:
انتخاب فایل:
در صورتی که تعداد زیادی فایل دارید آنها را به صورت یک فایل فشره (zipیاrar) ارسال کنید
انتخاب فایل دوم:
در صورت داشتن بیش از یک فایل از این گزینه استفاده کنید.
انتخاب فایل سوم:
در صورت داشتن بیش از دو فایل از این گزینه استفاده کنید.
انتخاب فایل چهارم:
در صورت داشتن بیش از سه فایل از این گزینه استفاده کنید.
* کپچا: