سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ضمن بازدید از خبرگزاری بسیج از قالب جدید این خبرگزاری رونمایی کرد.
ارسال نظرات