اردوی کوهنوردی پایوران سپاه درگز و کلات در منطقه گردشگری ریشخوار تا دوآبی برگزار شد.
کد خبر: ۹۴۴۷۷۹۶
|
۰۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۳

به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی، اردوی کوهنوردی پایوران به منظور حفظ انسجام و ضرورت آمادگی جسمانی مجموعه نیروی‌های مسلح و تقویت آمادگی رزمی در فاصله مابین روستای ریشخوار تا دوآبی برگزار شد.

خاطر نشان می شود، رﻭﺳﺘﺎﯼ ریشخوار ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﮑﻮﻩ، ﺍﺯﺗﻮﺍﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﮔﺰ در ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺭﺿﻮﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ، ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﮑﺮ، ﺁﺑﺸﺎﺭ ها، غارها و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺱ ﻭ ﺯﺭﺷﮏ؛ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻠﻪ ﮐﻤﺎﺱ (ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﻩ های ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺴﺠﺪ ) ﻭکوه های سریال و زنبورک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻧﻮﺭﯼ ﻭ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ایران ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ارسال نظرات