خبرهای داغ:
صغری منتخبی از استان زنجان که از سال ۹۶ کار خود را شروع کرده اسـت در راسـتای توسـعه صنایع تبدیلی موفق به ثبت برندسـازی در میـوه خشـک شـده اسـت و زمینـه اشـتغال ۲۰۰ نفـر در فصـل تابسـتان فراهـم کـرده اسـت.
کد خبر: ۹۵۷۵۷۳۲
|
۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۰

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، صغری منتخبی از استان زنجان که از سال ۹۶ کار خود را شروع کرده اسـت در راسـتای توسـعه صنایع تبدیلی موفق به ثبت برندسـازی در میـوه خشـک شـده اسـت و زمینـه اشـتغال ۲۰۰ نفـر در فصـل تابسـتان فراهـم کـرده اسـت.

این بانـوی کارآفریـن اکنـون بـرای بسـته‌بندی میوه‌های خشک روزانه از ۵ نفر استفاده میکند و برای خشک کردن میوه‌ها روزانه برای ۴۰ نفر زمینه اشتغال را فراهم کرده است.

منتخبـی بـا بیـان اینکـه مجوزهـا را از سـازمان‌های صنعـت، معـدن و تجارت و جهاد کشاورزی دریافت کردم تا توانسته ام برند را ثبت کنم گفت: برای سرمایه اولیه در حوزه میوه خشک ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرده‌ام تا توانستم دستگاه‌های صنعتی موردنیاز را تهیه کند.


ایـن بانـوی کارآفریـن از تهیـه روزانـه ۲ تن میوه خشـک در یک شـیفت کاری میگویـد کـه بـا ظرفیـت ۶ دسـتگاه موجـود تهیـه روزانـه سـه تـن میوه خشک است.

وی بـا بیـان اینکـه در فصـل تابسـتان یـک و نیـم میلیـارد تومـان بـرای خریـد و خشـک کردن میـوه هزینـه کـرده اسـت ادامـه داد: اشـتغالزایی در فصـل تابسـتان زیـاد اسـت و در فصـول دیگـر اقـدام بـه بسـته‌بندی و ارسـال میوه‌هـای خشـک میکنیـم کـه این مـورد نیز بستگی به بازار و سفارش‌ها دارد.

منتخبی افزود: با حمایت قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج موفق به دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات شـده‌ایم که امیدواریم این نوع حمایت‌ها از کسـبوکار‌ها ادامه پیدا کند تـا بـا افزایـش اشـتغال، شـاهد بیـکاری نباشـیم.

برندسازی در میوه خشک
وی از آسـیب‌های کرونایـی در حـوزه صـادرات میگویـد کـه پیـش از کرونـا بـا شـرکت‌های مختلفـی در حـوزه صـادرات قراردادهایـی بسـته بودیـم کـه به خاطـر شـرایط کرونایـی همـه مشـتری‌ها را از دسـت دادیم.

ایـن بانوی کارآفرین ادامه داد: اکنون در عرصه صادرات با مشکلاتی روبرو هستیم که باید در این زمینه شاهد تسهیل و تسریع در عرضه محصولات باشـیم ضمـن اینکـه همچنان کشـور‌هایی ماننـد کانادا و آلمان خواستار میوه‌های خشک ما هستند.

ارسال نظرات
پر بیننده ها
پرطرفدارترین