سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
امام خمینی(ره):من در میان شما باشم یا نباشم نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد/پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد . . . و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادری با هم مجلسان خود رفتار و همه کوشا باشند که قوانین، خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آیید       
l_marquee
کد خبر: ۹۳۵۰۸۷۶
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰- ۰۱: ۰۰
دکترباقرنژادرئیس شورای راهبردی ائتلاف ری قوی،قبله تهران:
نشسـت خبـری ائتلاف بـزرگ فرزنـدان ری بـا نـام »ری قـوی، قبلـه تهـران« بـا حضـور جمعـی از پیشکسـوتان و جوانـان انقلابی، متخصصـان و مدیـران شـهری و خبرنگاران و مدیران رسـانه در شـهرری برگزار شـد.

با نزدیک شـدن بـه برگـزاری انتخابـات ششـمین دوره شـورای اسلامی شـهر  تهـران، ری و تجریـش کـه همزمـان بـا انتخـاب ریاسـت جمهوری،  میـاندورهای خبـرگان رهبـری و میـاندورهای مجلـس شـورای  اسلامی برگـزار میشـود، جمعـی از پیشکسـوتان و مدیـران انقلابی  و متخصصـان و مدیـران شـهری، فرهنگـی، ورزشـی و اجتماعـی  شـهرری، متشـکل از: امیرحسـین باقرنـژاد )فرمانـدار اسـبق  شهرسـتان ری( به عنـوان رئیـس، علـی کفایی محمدنژاد )شـهردار  سـابق منطقـه ۲۰ )به عنـوان نایبرئیـس، مرتضـی فغانـی )فعـال 

فرهنگـی( به عنـوان دبیـر و سـخنگو، حسـین جانبزرگـی )فعـال  اجتماعی( به عنوان خزانه دار، مجتبی شـاه آبادی )فعال فرهنگی(  عضـو اصلـی و ابراهیـم مداحـی؛ عضـو علی البـدل شـورای راهبـردی  »ائتلاف بـزرگ فرزنـدان ری« بـا هدف تحقق و دسـتیابی به حقوق  تضییع شـده مـردم ولایتمـدار، انقلابی و سـختکوش شـهرری را  شکل دادند. این ائتلاف فهرستی مستقل را به منظور بهرهگیری از  ظرفیت مدیران پیشکسوت، جوانان نخبه و انقلابی شهرری ارائه  کردنـد. دکتـر امیر حسین باقرنـژاد؛ رئیـس ائتلاف بـزرگ فرزنـدان ری »ری قوی،  قبلـه تهـران« در ایـن کنفرانـس خبـری گفـت: »سـاختار سـازمانی  شهرداری تهران در خدمت مردم نیست و ساختمان این ساختار  بایسـتی تخریـب و به نفـع مـردم و درراسـتای منافـع مردم بازسـازی  شـود.

باقرنـژاد اضافـه کـرد: درصـورت موفقیـت لیسـت ائتلاف »ری قوی، قبله تهران« و کسـب کرسـی های پارلمان شـهر تهران،  سیاست های حاکم بر شهرداری تهران که با منافع مردم در تضاد اسـت را متوقـف میکنیـم. برداشـت مـن این اسـت که شـهرداری  تهران از مردم دور شـده اسـت و درحالیکه باید در بین مردم باشـد 

و بـا مـردم باشـد، بـر مـردم اسـت. لـذا بایسـتی شـهرداری را بـا  مـردم آشـتی بدهیـم.

باقرنـژاد گفـت: شـهرداری باید پای خـود را از روی اعصـاب و گلـوی مـردم بـردارد و اجـازه دهـد شـهروندان پس از سـالها زندگـی تـوأم بـا دلهـره منتـج از حکومت شـهرداری بـر روح  و روان مـردم، نفسـی تـازه کننـد. باقرنـژاد ادامـه داد: ایـن خیلـی بـد اسـت کـه مراجعـه بـه شـهرداری بـرای مردم تـوأم با تـرس و رعب  و وحشـت باشـد. امـروز تـرس از مراجعـه بـه شـهرداری بـه کابـوس شـهروندان تهرانـی تبدیـل شـده اسـت. مـا بایـد ایـن فضـا را تطهیـر کنیـم و شـهرداری را بـه مسـیر اصلـی خـود، یعنـی مسـیر خدمـت  بی منـت و بی تکلـف بـه شـهر و شـهروندان هدایـت کنیـم. الان به نظـر میرسـد شـهرداری تهـران نه تنها خـودش الینه شـده؛ بلکه با مردم نیز بیگانه شـده اسـت، طوری که احسـاس میشـود رابطه  شهرداری با شهروندان به شکل رابطه ارباب رعیتی درآمده است  و راه حـل آنهـم، ایناسـت که شـهرداری تهـران را کـه بـه اشـتباه  خـودش، خـودش را بـه یـک دسـتگاه حاکمیتـی تبدیـل کـرده و بـه  شـهروندان حکمرانـی میکنـد را بـه مسـیر و رسـالت اصلـی خـود،  یعنـی سـازمانی اجرایی-خدماتـی برگردانیـم.

باقرنـژاد درخصـوص انتخابـات شـورای شـهر تهـران، ری و تجریـش نیـز گفـت: مـا نسـبت بـه ری تعصـب دور از منطـق و قاعـده نداریم  و اعتقاد داریم هرکسـی از ری وارد شـورای شـهر شـود نه تنها باید به شـهرری به صورت ویژه فکر کند؛ بلکه باید به مشـکلات و نیازهای همـه مناطـق و بخشهـای شـهر تهـران توجـه داشـته باشـد.

 وی  اظهـار داشـت: اهالـی ری از افرادیکـه در ادوار قبل از شـهرری وارد شـورای شـهر تهـران شـدند گلایـه دارنـد؛ چرا کـه آنهـا نتوانسـتند توقعـات به حـق و حداقلـی مردم شـهرری را بـرآورده کننـد و ازاینرو این تشکل برای برطرف کردن مشکلات برزمین مانده ری و تأمین  نیازهـای اساسـی شـهرری ایجـاد شـد.

 باقرنـژاد افـزود: »درصـورت کسـب کرسـیهای پارلمـان شـهری اقـدام بـه لایروبـی در دو لاین  اداری و ضوابـط و قوانیـن در شـهرداری تهـران خواهیـم کـرد، دفاتـر شـهرداران را از طبقات غیرقابل دسـترس فوقانی به طبقه همکف  در مناطق شهرداری منتقل میکنیم، حیاط های خلوت سیاسی در شـهرداری را پلمـب و را بـه دامـن مـردم برمیگردانیـم. 

برای این کار مطالعات و آسیب شناسی مقدماتی را انجام داده ایم و شـورای شـهر را از حالت انفعال در برابر شـهردار و شـهرداری خارج و بـه سـازمانی بالادسـتی و سیاسـتگذار و ناظـری پویـا و فعـال و حسـابرس تبدیل خواهیم کرد. این یک تصمیم راهبردیسـت.

فرمانـدار اسـبق شهرسـتان ری با یـادآوری این نکتـه مهم که چون تهـران پایتخـت کشـور اسـت، دولـت بایـد هزینه هـای پایتختـی  تهران را تأمین کند و ما دولت آینده را با اسـتفاده از فرصت تدوین برنامـه توسـعه پنج سـاله هفتـم مکلـف بـه تأمیـن و پرداخـت ایـن  هزینـه خواهیـم کـرد، از شـهرداری تهـران درخواسـت کـرد در مـدت باقیمانـده از دوره فعلـی خدمـت خـود نسـبت بـه تهیـه کارنامـه عملکـرد شـهرداری به مـوازات فعالیـت دوره پنجـم شـورای تهـران اقـدام و آنرا دراختیـار شـهروندان تهرانـی قـرار دهـد.

گفتنی ست؛ دکتر امیرحسین باقرنژاد، رئیس ائتلاف بزرگ فرزندان ری  ( ری قـوی، قبلـه تهـران )، در ابتـدای سـخنان خـود ضمـن  دعـوت مـردم بـه حضـور حدا کثـری در انتخابـات مهـم پیـشرو، از کاندیداهـای حاضـر در مناظره هـای انتخابـات ریاسـت جمهوری، 

به خاطـر نپرداختـن بـه بحـث خدمـات و تلاش هایـی کـه درزمینـه کرونـا ازسـوی کادر درمـان در مناظرههـا صـورت پذیرفـت، انتقـاد کـرد و بـا گرامیداشـت یـاد شـهدای سلامت، از تمـام نهادهایـی کـه درزمینه کنترل، درمان و پیشـگیری این ویروس در مدت بیش ازیکسال ونیم گذشـته در تهران خدمات ایثارگرانه داشـته اند تقدیر کـرد و درادامـه از تمامـی کسـانیکه در ایـن مـدت در بحـث درمـان،  تهیه و توزیع ماسـک، مواد ضدعفونی کننده، کمکهای مؤمنانه و مجریـان طـرح شـهید سـلیمانی یـاد و از خدمـات مدیرعامـل  سازمان بهشت زهرا (س )، دکتر سعید خال و کارکنان سختکوش آن سـازمان کـه ۴۰درصـد فوتیهـای کرونایـی کشـور را بـا تکریـم  خـاص پذیـرش کردنـد تشـکر کـرد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar