حسین قاسمی
صندوق قرض الحسنه شهید باکری پلدشت؛
وقتی این صندوق را تشکیل دادیـم هیـچ مبلـغ مشـخصی را بـرای عضویـت در آن تعییـن نکردیـم و اجـازه دادیـم هر کـس بـا هـر مبلغی که می خواهـد در این صندوق وارد شود و تقاضای وام کند.
کد خبر: ۹۳۶۶۵۶۴
|
۰۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۶

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، سـال 97 بـود کـه بـه نیـت شـهید باکـری صنـدوق قرض الحسـنه ای بـه نـام مقـدس این شـهید اسـتان آذربایجـان غربی در شهرسـتان پلدشـت بـا مدیریـت غلامرضـا نظـری بـه منظـور کمـک برای تأمین جهیزیه تشکیل شد.

ایـن صنـدوق بـا اینکـه عمـر کوتاهی دارد اما منشـأ اثـرات بزرگی در این منطقـه شـده اسـت بـه طـوری کـه بـا اینکـه هم اکنـون 42 عضو بیشـتر ندارد اما در طول دو سـال از تشـکیل این صندوق موفق شـده اسـت 120 میلیون تومان وام در اختیار متقاضیان قرار دهد.

آقای نظری مدیر صندوق قرض الحسنه شهید باکری در این رابطه به خبرنگار مجله منهای نفت می گوید: وقتی این صندوق را تشکیل دادیـم هیـچ مبلـغ مشـخصی را بـرای عضویـت در آن تعییـن نکردیـم و اجـازه دادیـم هرکـس بـا هـر مبلغی که می خواهـد در این صندوق وارد شود و تقاضای وام کند.

مدیر صندوق قرض الحسنه شهید با کری خاطرنشان کرد: در طول ایـن مـدت دوسـاله بـه 240 نفـر وام دادیـم کـه عمدتـا ً مبلـغ ایـن وام ها 5 میلیـون تومـان اسـت. بـرای بازپرداخـت ایـن وام هـا زمـان تعییـن نمی شـود و مـا بـه گونـه ای عمـل کرده ایـم که هر کس با هـر توانایی که دارد بتواند این وام ها که نر خ سودش 2 درصد بیشتر نیست دریافت کند و نهایتا در مدت سه سال بازگرداند.

برای وی اظهار کرد: همانطور که گفته شـده اسـت این وام ها عمدتا درمـان و تأمیـن جهیزیـه اسـتفاده می شـود ولـی سـعی کرده ایـم تـا حدودی نیز به سمت پرداخت وام های اشتغالزایی حرکت کنیم.

مسـئول صنـدوق قرض الحسـنه شـهید با کـری شهرسـتان پلدشـت ادامـه می دهـد: در همیـن رابطـه همـکاری خوبی را با بانک انصار آغاز کردیم به طوری که از این بانک تقاضای وام 10 میلیون تومانی کرده و آن را به اشتغالزایی تخصیص دادیم.

وی گفـت: ایـن وام بـه منظـور فعالیـت روغن کشـی در ایـن منطقـه تخصیص داده شـد که خوشـبختانه توانسـته اسـت موجب اشـتغال جوانان این منطقه شـود. نظری با تاکید بر اینکه با مشـورت اعضای هیـات مدیـره ایـن صنـدوق دنبـال تشـکیل تعاونـی هسـتیم، گفـت: تشـکیل تعاونـی یکـی از دغدغه هـای مقـام معظـم رهبـری بـرای ورود بخـش خصوصـی بـه عرصـه اقتصـاد اسـت از ایـن جهت بـه دنبال این موضـوع هسـتیم تـا بتوانیـم تعاونـی اشـتغالزایی را در ایـن منطقـه بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی پلدشـت ایجـاد کنیـم تـا بتوانیـم هـم در عرصـه اشـتغالزایی کمک هـای بزرگـی انجـام دهیـم و هـم اینکـه از ایـن طریـق بتوانیـم موجـودی صنـدوق را افزایـش داده تـا درنهایـت تعداد بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهیم.

اگر بتوانیم از کمک بانک هـا اسـتفاده کنیـم و مسـئولان منطقـه نیز به مـا در تأمین منابع مالی کمک کنند می توانیم پروژه های اشتغالزایی را که پرونده های آنها به دستمان رسیده است در جریان بیندازیم که این امر می تواند به ایجاد اشتغال منطقه کمک کرده و آمار بیکاری را کاهش دهد. نظری خاطرنشان کرد: این وام ها اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمی تواند دردی را دوا کند اما معتقدیم بالاخره می تواند گوشه کوچکـی را از مشـکلات اهالـی منطقـه برطـرف کنـد.

وی اظهـار کـرد: در گذشـته بـا همیـن رقـم 5 میلیـون تومـان می شـد بخشـی از جهیزیـه نوعروسان را تأمین کرد اما الان با این رقم واقعا ً نمی توان کار بزرگی کرد برای همین در کنار افزایش منابع مالی صندوق مسـئولان اقتصادی کشور باید به فکر باشند تا این مشکلات اقتصادی برطرف شود.

نظـری اظهـار کـرد: وقتـی بتوانیـم در امـر اشـتغالزایی جوانـان چـه دختـران و پسـران اقدامـات خوبـی انجـام دهیـم قطعـا ً ایـن درآمـد مؤثرتر از وام های 5 میلیون تومانی اسـت زیرا اقتصاد خانواده بهبود پیدا خواهد کرد.

ارسال نظرات
آخرین اخبار