خبرهای داغ:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان افزود: بیش از  ۲۰ برنامه در هفته بسیج در شهرستان اجرا خواهد شد
کد خبر: ۹۳۹۰۶۶۱
|
۲۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۷

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان افزود: بیش از  ۲۰ برنامه در هفته بسیج در شهرستان اجرا خواهد.

در آستانه ی هفته بسیج فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان گفت: به فرموده حــضــرت  امــام (ره) اگــر بــر کــشــوری نــوای  دلــنــشــیــن تــفــکــر بــســیــجــی  طــنــیــن انــداز شــد چــشــم طــمــع  دشــمــنــان و جــهان خــواران از آن  دورخــواهد گــردیــد.

وی با استناد به منویات مــقــام  مــعــظــم رهبــری امــام خــامــنــه‌ای افزود: بــســیــج عــبــارت اســت از مــجــمــوعــه ای کــه در آن پــاک تــریــن انــســان ها ، فــداکــارتــریــن و آمــاده بــه  کــارتــریــن جــوانــان کـشــور در راه اهداف عــالــی ایــن مــلــت و بــرای بــه کــمــال رســانــدن و بــه  خــوشــبــخــتــی رســانــدن ایــن  کــشــور جــمــع شــده  انــد  مــطــمــئن بــاشــیــد اگــر حــضــور  بــســیــج مــســتــضــعــفــیــن در  هشــت ســال دفــاع مــقــدس نــبــود امــروز ســرنــوشــت کـشــور چــیــز دیــگــری بــود.

 روح الله ابراهیمی تاکیدکرد:هفــتــه  بــســیــج درحــقــیــقــت فــرصــتــی  بــرای ارائه حــرکــت عــظــیــمــی  اســت کــه بــه وســیــلــه امــام  راحــل در ایــن کــشــور پــایــه‌ گــذاری شــد و ایــن حــرکــت در  ایــن مــنــطــقــه اســلامــی و  دیــنــی بــرای دیــگــر مــلــت ها هم الــگــو و ســر مــشــق خــواهد شــد.

وی ادامه داد: امــروزه جــنــبــش  های اســلامــی مــنــطــقــه از ایــن  روحــیــه و تــفــکــر الــگــوگــیــری  کــردنــد انــصــارالـلـه یــمــن ، حــزب  الــلــه لــبــنــان ، حــشــد الــشــعــبــی ، تــیــپ فــاطــمــیــون  و زیــنــبــیــون ، جــنــبــش اســلامــی نــیــجــریــه بــه رهبری شــیــخ  زکــزاکــی  و....... همه از تفکر بسیج الگو گرفتند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان تصریح کرد: نــکــتــه  دیــگــر این که بــســیــج از بــدو تــشــکــیــل خــدمــات ارزنــده ای   داشــتــه و در تــمــامــی عــرصــه ها درخــشــش داشــتــه اســت.  

وی خاطر نشان کرد: در زمــان  جــنــگ ، بــســیــج شــهیــد  فــهمــیــده ها را در خــود پــرورانــد  امــروز هم شــهیــد حــجــجــی ها را  در خــود پــرورانــد جــوانــانــی بــا  تــفــکــر بــســیــجــی بــاعــث    عــزت مــیــهن و انــقــلــاب مــی  شــونــد ایــن تــفــکــر را حضرت امــام با سلوک و رفتارش بــه مــا یــاد داد.

ابراهیمی یادآور شد: امــروز هم مــقــام مــعــظــم رهبــری بــا همــان روحــیــه و تــفــکــر راه را ادامه می دهند همــه مــا بــایــد ایــن  روحــیــه و ایــن تــفــکــر را  داشــتــه بــاشــیــم در هر پــســت و  مــقــامــی ایــن روحــیــه کــارســاز هســت و هم کــلــیــد طــلایــی  حــل مــشــکــلــات جــامــعــه ،بــا  همــیــن روحــیــه و تــفــکــر  بــســیــجــی مــقــاومــت تــوســعــه پــیــدا کــرد و جــبــهه  مــقــاومــت بــه هم مــتــصــل شــد.

وی بیان داشت: در عــراق ســوریــه ، لــبــنــان ، یــمــن دیــگــر ویــژگــی های ایــن روحــیــه و تــفــکــر بــســیــجــی ، مــکــتــبــی و انــقــلابـی بــودن،  مــردمــی و ولایــی بــودن ، عــاشــورایــی بــودن ، تــوســل بــه ائمــه اطــهار، جــهادی بــودن، شــهادت طــلــبــی ،  مــســئولــیــت پــذیــری و عــلــاقــه مــنــد بــودن ، خــدا مــحــوری و ارتــبــاط بــا خــدا، مــعــنــویــت و اخــلاص در عــمــل ، پــیــشــرو و  خــط شــکن بــودن ، رســالــت مــحــور، در دوران جــنــگ مــال  جــنــگ بــودن ،در دوران عــلــم مــال  عــلــم و تــحــصــیــل و تــدریــس،در  زمــان ســازنــدگـی بــه دنــبــال  ســازنــدگـی بــودن، دربــرابــر  جــنــگ نــرم در خــط مــقــدم  جــنــگ نــرم در عــرصــه های  خــدمــات رســانــی و بــهداشــتــی پــیــش قــدم بــودن است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان افزود: در چــلــه دوم  انــقــلاب حــضــرت آقــا فــرمــان  بــیــانــیــه گــام دوم را صــادر  کـردنــد بــســیــج خــود را آمــاده بــرای تــمــدن ســازی جــهت  طــلــوع خــورشــیــد امــامــت و  ولایــت عــظــمـی کرده است.

وی تاکید کرد: در هفــتــه بــســیــج باید نــام ســردار دلــها را جاودانه تر کنیم ســپــهبــد شهید حــاج قــاســم ســلــیــمــانـی، مــرد میدان و بــی مــثــالــی کــه چــهل ســال بــی وقــفــه بــا روحــیــه وتــفــکــر بــســیــجــی جــهاد کـرد و جــنــگــیــد هر خــط مــقــدمـی  بــرای جــبــهه اســلامـی ایــجــاد  مـی شــد شهید سلیمانی آنــجــا بــود.ابراهیمی به بــرنــامــه های هفــتــه  بــســیــج اشاره کرد و افزود: شــعــار مــحــوری امــســال جمله ارزشمند بــســیــج پــاره تــن مــردم اســت .

وی ادامه داد : فــضــاســازی  و  تــبــلــیــغــات مــحــیــطـی در  ســطــح شــهر و ســردرب ادارات  شــهرســتــان ، حــضــور  مــســئولــیــن در ادارات درصــورت  امــکـان بــا لــبــاس بــســیــجـی یــا بــا چــفــیــه، بــرگــزاری مــســابــقــه از بــیــانــیــه گــام دوم ،بــرگــزاری نــشــســت های روشــنــگــری و بــصــیــرت  افــزایــی از جمله برنامه های هفته بسیج هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان افزود: دیــدار بــا خــانــواده های شــهدا، رزمــایــش کــمــک  مــومــنــانــه ، برگزاری مــســابــقــات  ورزشــی، برپایی نــمــایــشــگــاه  اقــتــصــاد مــقــاومــتــی، بــرپــایــی  مــوکــب فــرهنــگــی و تــبــلــیــغــی ، یــادواره خــانــگــی  شــهدا، بــرگــزاری کــلاس  آشــنــایــی بــا آســیــب های  اجــتــمــاعــی، بــرگــزاری اردوهای  جــهادی، ویــزیــت رایــگــان در  روســتــاها از دیگر برنامه های هفته بسیج در کوهبنان هستند.

وی خاطر نشان کرد: بــرنــامــه  همایــش اقــتــدار بسیجیان، گــلــبــاران گــلــزار شــهدا ،پــیــاده روی کارکنان ادارات ، برپایی مــیــز خــدمــت، بــرپــایــی ایــســتــگــاه ســلامــت، مــیــقــات صــالــحــیــن ، بــرگــزاری کــلاس های ســواد رســانــه ای و پــویــش ها در فــضــای مــجــازی از جمله برنامه های هفته بسیج در کوهبنان هستند.

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار