خبرهای داغ:
میثـم عسـگری کارآفریـن در تولیـد پوشـاک از کرمانشـاه موفق شـده است تـا بـا راه‌انـدازی کارگاه اقـدام بـه تولیـدانواع پوشـاک، البسـه و عرضه مستقیم در بـازار کند.
کد خبر: ۹۵۷۵۷۲۹
|
۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۷:۴۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، میثـم عسـگری کارآفریـن در تولیـد پوشـاک از کرمانشـاه موفق شـده است تـا بـا راه‌انـدازی کارگاه اقـدام بـه تولیـدانواع پوشـاک، البسـه و عرضه مستقیم در بـازار کند.

ایـن کارآفریـن کـه تنها ۳۶سـال دارد با حذف واسـطه‌ها تولیدات را بصورت مستقیم به بازار عرضه میکند و در حوزه پوشا ک زنان و مردان فعال است.

عسـگری اسـم قـرارگاه وکارگاه‌هـای تولیـد پوشـاک را بـه نـام امیـر سرلشـکر شـهید حسـین ادبیـان از فرماندهـان غیـور ارتـش کـه در جریـان تفحـص اخیـر در ارتفاعـات ۱۱۵۰ متـری بـازی دراز پـس از ۳۹ سـال کشـف و شناسـایی شـده، نـام نهـاده اسـت تـا بـا تاسـی از زندگـی این شهید بزرگوار، اقدام به محرومیت زدایی در حوزه‌های مختلف کند.

این کارآفرین با راه‌اندازی این قرارگاه هشت کارگاه را ایجاد کرده است که در این کارگاه‌ها زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را در عرصه پوشاک، عروسک سازی، صنایع دستی، گلیم و چرم فراهم کرده است.

عسـگری میگویـد: جامعـه هـدف ایـن کارگاه‌هـا زنـان بی‌سرپرسـت، بدسرپرست و دختران هستند که در محیطی سالم و زنانه مشغول به کار شوند.


عسـگری از تشـکیل اتاق فکر برای توسـعه کسـبوکار‌ها و پیشـگیری از آسـیب‌های اجتماعـی خبـر داده و گفت: در ایـن اتـاق فکـر از کارآفرینان بسـیجی دعوت کردیم و ا کنون در مناطق حاشیه‌نشـین کرمانشـاه آموزش‌هـای مهارتـی در عرصه‌هـای پوشـاک و خیاطـی را به کارآموزان ارائه میکنیم.

وی افزود: از خیـران نیز دعوت کرده‌ایم به‌جای وقف فرش و لوسـتر و سـایر موارد به مسـاجد، چرخ‌خیاطی وقف کنند و یا پولی را بـرای تهیـه لـوازم چرخ‌خیاطـی و تولید پوشـاک اختصاص دهند تا با ذکر نامشان بر روی لوازم، توشه آخرتشان شود.

عسگری ادامه داد: برای توسعه خط تولید نیاز به ۲۰۰ میلیون سرمایه دارم تا بتوانـم ۱۵ نفـر دیگـر را مشـغول بـه کار کنـم ضمن اینکـه پیش‌ ازاین قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارائه کرده است و همیشه از تولیدکنندگان و کارآفرینان حمایت کرده است.

ارسال نظرات
پر بیننده ها
پرطرفدارترین