خبرهای داغ:
وفایی یا ایجاد یک آموزشگاه پرورش بلدرچین با مجوز فنی و حرفه‌ای ماهانه حداقل ۲۰ نفر را آموزش می‌دهد. وی سالانه حدود ۲۰۰ نفر را در بحث اشتغال زایی در پرورش بلدرچین راهنمایی می‌کند و هر کدام از این افراد حداقل برای ۲۰ نفر اشتغال زایی می‌کنند. او اکنون برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۲۵ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی کرده است.
کد خبر: ۹۵۸۹۳۳۶
|
۱۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۲

به گزارش خبرگزاری بسیج، وقتی صحبت از اشــتغال می‌شود همه بر این باور هستند که باید در شرکت یا سازمانی اســتخدام شــوند و ماهانه حقوق مشخصی را دریافــت کنند، اما برخی افــراد با ایده‌های تازه، خارج از بحث کارمندی فعالیت و درآمد خود را تضمین می‌کننــد.

پرورش بلدرچین مدتی است به یک فعالیت اقتصادی سودآور در کشور تبدیل شــده و افراد زیادی به این صنعت کوچک وارد می‌شوند، اما متاسفانه به دلیل نداشتن تخصص کافی و یا ماهر نبودن در بخش فروش نمی‌توانند ایــن راه را ادامه دهنــد.

برخی دیگر با تفکرات و ایده‌های تازه در بحث پــرورش بلدرچین نه تنها کار خود را تضمین می‌کنند بلکه برای افراد دیگر نیز اشتغال زایی می‌کنند. گوشت بلدرچین از جمله منابع پروتئینی اســت که آرام آرام جای خود را در ســفره‌های ایرانی باز می‌کند و تولید آن در کشور روزبه روز افزایش می‌یابد.

ویژگی‌های اســتثنایی بلدرچین و ســودآوری تولید آن موجب جلب توجــه پرورش دهندگان طیور شده است. یکی دیگر از موضوعاتی که مورد توجه تولید کنندگان این صنعت قرار گرفته، امکانات اندکی اســت که باید برای شروع کار در اختیار داشته باشند.

 

آشنايی با آموزشگاه پرورش بلدرچينعجیب است که برای ایجاد یک شغل تنها به یک اتاق ۱۲ متری آن هم با شــرایط معمولی نیاز است و در همین فضای کوچک حدود ۱۰۰۰ قطعه بلدرچین می‌توان پرورش داد. خارج از بحث سودآوری، پرورش بلدرچین در حال تبدیل شدن به یک صنعت بزرگ است، شغلی که می‌تواند افراد را از پشــت میزنشینی رها کند.

در این گزارش می‌خواهیم در مورد فعالیت شخصی برایتان بگوییم که همه جوانی خود را در این صنعت صرف کرده است.

کارآفرینی به جای کارمندی

شاید خیلی سخت باشد که یک جوان ۲۷ ساله به جای اینکه جویای کار در ادارات مختلــف بــرای خود باشــد به فکر ایجاد اشتغال بیفتد. محسن وفایی اکنون ۳۵ سال سن دارد و حدود ۱۱ ســال اســت که به افراد مختلف راه‌های کســب درآمد را از صفر تا صــد آموزش می‌دهد.

وفایی یا ایجاد یک آموزشگاه پرورش بلدرچین با مجــوز فنی و حرف‌های ماهانــه حداقل ۲۰ نفــر را آموزش می‌دهد. وی سالانه حدود ۲۰۰ نفر را در بحث اشــتغال زایی در پرورش بلدرچین راهنمایــی می‌کند و هر کدام از این افــراد حداقل برای ۲۰ نفر اشــتغال زایی می‌کنند. او اکنون برای ۲۰ نفر به صورت مســتقیم و حدود ۲۵ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی کرده اســت.

این جوان ۳۵ ســاله ۱۱ ســال پیش با سرمایه ۳۰ میلیون تومانی کار خود را آغاز کرد. پولی که سرمایه کلی وی بود و اگر نمی‌توانست در این صنعت موفق شــود هیچ نداشت. وفایی می‌گوید: به جــای خرید خودرو به فکر ایجاد یک شــغل برای خودم بودم و سعی کردم در این راه هر چه سختی است بپذیرم.

مشکل همیشگی وام!

 یکــی از مشــکلاتی کــه همه تولیدکنندگان با آن مواجه هستند سود بالای تســهیلات است، اما این جــوان کارآفرین بــرای اینکه یک بار برای همیشــه کار خود و فعالان اقتصــادی دیگر را راحــت کند با مسئولان اســتان مازندران ازجمله قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج مکاتباتی را انجام می‌دهد و تسهیلات را برای تولید از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان می‌رساند، اما باز هم معتقد است که برای ایجاد شغل و افزایش تولید این تسهیلات باید بدون سود و قرض الحسنه باشد.

این جوان می‌گوید: با همان مبلغ ۳۰ میلیون تومان کار خودم را آغاز کردم و در کنار آن یک آموزشــگاه پرورش بلدرچین تأسیس کردم. اما سال ۹۵ برای توسعه کارگاه خود نیاز به نقدینگی داشتم و نمی‌خواستم از سرمایه در گردش کارم استفاده کنم. به همین دلیل به قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج مراجعه کــردم و درخواســت ۲۰ میلیون تومان تسهیلات دادم که با آن موافقت و پرداخت شد.

 

آشنايی با آموزشگاه پرورش بلدرچينوی افزود: با تســهیلاتی که از قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج دریافت کردم توانســتم بخشــی از کارگاه خود را گســترش دهم و برای ۳ نفر شغل جدید ایجاد کنم.

 

سرمایه اندک برای پرورش بلدرچین

وفایی به افراد جویای کار توصیه کرد: افــرادی که اکنون دارای مبلغ ۱۰ تا ۱۳ میلیون هستند می‌توانند در صنعت پرورش بلدرچین ورود کنند و خیلی منتظر مشــاغل کارمندی نباشند.

با سرمایه حدود ۱۰ میلیون تومان می‌تــوان حــدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ بلدرچیــن تولیــد کرد. این تعداد بــه دلیل کم بــودن فروش راحتی دارند و افرادی که قصد دارند وارد این صنعت شوند باید از همین تعداد کار خود را آغاز کنند. پــای صحبــت تولیدکنندگان که می‌نشینید همیشــه از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش انتقاد می‌کنند، اما محسن وفایی برخلاف تولید کنندگان دیگر می‌گوید: ما یک مشــکل بزرگ داریــم که به بخش مالی مربوط نمی‌شــود و بیشتر به بحث مجوز‌ها و بروکراســی اداری مرتبط اســت.

اگر کشــتارگاه با شــرایط قانونی توســط خود تولیدکنندگان اداره شود هم قیمت بلدرچین کاهش می‌یابد و هم تولیدکنندگان سود بیشتری خواهند برد.انتهای پیام/

ارسال نظرات
پر بیننده ها